3213 Sayılı Maden Kanununda Yapılan Kritik Değişiklikler


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun (“7020 Sayılı Kanun”) uyarınca 3213 Sayılı Maden Kanunu’nda (“Maden Kanunu”) yapılan değişiklikler, 7020 Sayılı Kanun’un 18.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla beraber yürürlüğe girmiştir.

Bakanlığa Maden Sahalarını Birleştirme Yetkisi Getiriliyor. 

Maden Kanunu’nda yapılan en temel değişiklik, bitişik halde bulunan maden arazilerinin birleştirilmesi ve bu bölgelerden azami fayda sağlanması amaçlarını taşımaktadır.  7020 Sayılı Kanun ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) birimlerine; birden çok maden arazisinin faaliyet gösterdiği bölgedeki ruhsatları, tek bir ruhsat altında birleştirme ve o ruhsatın faaliyet alanı olan bölgeleri de hep beraber “Maden Bölgesi” olarak ilan etme yetkisi getirilmiştir.

Maden Bölgeleri’nin oluşturulması zorunlu olmamakla birlikte, Bakanlık ve MİGEM’in konu hakkında ortak görüş ve onayı sonrasında bu bölgeler oluşturulabilir hale gelmiştir. Bölgenin oluşması için 7020 Sayılı Kanun metninde her ne kadar “birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında, yapılan üretimin çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı yapılacak proje ve planlama amacı” güdülmesi gerektiği yazsa da bu konunun tam ve somut olarak nasıl şekilleneceği, yayımlanacak olan uygulama yönetmeliği ile netleşecektir.

Birleştirilen Maden Sahalarının Yönetimi Uzlaşma Gerektiriyor.

 Maden Bölgesi’nin yönetimi, ruhsat sahiplerinin ortaklaşa oluşturacağı bir şirkete devredilecektir. Ruhsat sahiplerine şirketin kurulması amacıyla 6 ay süre verilmesi öngörülmektedir. Ruhsatların birleştirilmesi, belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına tekabül eden ruhsat sahiplerinin talebi hâlinde gerçekleştirilecek olup bu talep sahipleri ikiden az olamayacaktır. Talep sahibinin iki olması hâlinde ise hissedarlardan birinin rezerv oranı en az yüzde on olmalıdır. Arazilerin ruhsat sahipleri, oluşacak olan şirkette hissedar olarak yer alacak olup böylesi bir şirketin, anlaşmazlık nedeniyle kurulamadığı hallerde; bu birleştirme işlemini Bakanlık yürütecek ve bölgedeki tüm ruhsatlar iptal edilecektir. Bu sahalar, alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın Genel Müdürlük tarafından belirlenen kriterlere göre ihale edilerek ruhsatlandırılacaktır. İptal edilen ruhsatlara ilişkin Genel Müdürlükçe tespit edilen yatırım giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır ve birleşen ruhsatların alan sınırlarını belirleme yetkisi Genel Müdürlüğe ait olacaktır.

Birleştirme Faaliyetlerinin Denetimi MİGEM’e Veriliyor

MİGEM’e sunulan planlar sonucu yapılacak olan bu ortaklaşa birleştirme faaliyetleri, yine MİGEM tarafından denetlenecektir. Bu denetleme pratik olarak, Valilikler nezdinde kurulacak olan Maden Bölgeleri Komisyonları tarafından yapılacak ve komisyonlar MİGEM’e bağlı olarak faaliyet gösterecektir. Ayrıca, oluşturulacak olan Maden Bölgeleri’nde, rödovans sözleşmesi yapmak yasaklanmaktadır. O güne kadar o bölgede yapılan tüm rödovans sözleşmeleri ise iptal edilecektir. Birleştirilen bölgede rödovans sözleşmesinin neden engellendiği hususu da yine 7020 Sayılı Kanunun uygulamaya yansımalarını ve ilgili yönetmeliklerin yayımlanmasını takiben gün yüzüne çıkacaktır.

Değişiklik Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız

Ecem Bağlarlıoğlu, Avukat

Bahadır Yazıcı, Stajyer Avukat

Tüm Haberler