Açık Alkollü İçki Satıcılarına İlişkin Yeni Düzenlemeler Getirildi.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik

04.08.2017 tarihli ve 30144 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“ Değişiklik Yönetmeliği”) yayımlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girmiştir. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan değişiklik ve düzenlemeler temel olarak açık alkollü içki satıcılarının bazı yükümlülüklerini düzenlemektedir.
Buna göre, ilgili düzenlemede yapılan eklemeler ve değişiklikler şu şekildedir:

1) Değişiklik Yönetmeliği ile Ana Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasına (n) bendi eklenerek Turizm Belgesi’nin tanımı açıklanmıştır. Yapılan tanıma göre Turizm Belgesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmiş işletme belgesi ve kısmi turizm işletme belgesi anlamına gelmektedir.

2) Değişiklik Yönetmeliği ile Ana Yönetmeliğin “Reklam ve Tanıtım Uygulamaları” başlıklı 20. maddesine 12.fıkra eklenmiştir. Eklenen yeni fıkra uyarınca; Açık alkollü içki satıcıları, marka ismi, servis veya ambalaj hacmi ve fiyat bilgisi ile sınırlı kalmak koşuluyla satışa sundukları tüm ürünlere liste halinde menülerinde yer verecektir. Belirtmek gerekir ki, bundan sonra, açık alkollü içki satan işletmelerde satışa sunulmuş olan tüm alkollü içkiler, işletme menüsüne fiyatlarını da içerir şekilde eklenmek zorundadır.

3) Değişiklik Yönetmeliği ile Ana Yönetmeliğin “Ürün Temini ve Ürün Bulundurma” başlıklı 22. maddesinin 1.fıkrası değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik uyarınca; Alkollü içki satıcıları, alkollü içki kategorilerinin tamamını işyerlerinde bulundurmak zorunda değildir. Ancak tüketici talebine konu alkollü içkileri, piyasa koşullarını ve tüketici taleplerini de dikkate alarak ve tüketicilerin seçeneklerini azaltmayacak şekilde; perakende satış yerlerinde aynı kategorideki birden fazla firmanın ürünleri, açık alkollü içki satış yerlerinde ise bira hariç aynı kategorideki birden fazla firmanın ürünleri arasından tercih imkânı sunabileceği çeşitlilikte işyerlerinde bulunduracaktır.

4) Ek olarak; 22. maddenin beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “satıcının” ibaresi “ve açık alkollü içki satıcılarının” olarak değiştirilmiş olup ilgili fıkra şu şekildedir:

“(5) Üretici, ithalatçı ve toptan satıcılar;

a) Piyasa istikrarını bozacak, tüketici seçeneklerini azaltacak, perakende ve açık alkollü içki satıcılarının ürün bulundurma zorunluluğunu yerine getirmesini engelleyecek, diğer firmaların faaliyetlerini kısıtlayacak ya da zorlaştıracak şekilde uygulamalar yapamaz.”

5) Yine 22. maddenin beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ürünleri” ibaresinden sonra gelmek üzere, “açık alkollü içki satıcılarıyla yapılacak anlaşmalarda ise, bira hariç herhangi bir firmanın ürünleri” ibaresi eklenmiş; aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “satıcılara” ibaresi “ve açık alkollü içki satıcılarına” olarak değiştirilmiştir. Buna göre ilgili madde fıkraları şu şekildedir:

“(5) Üretici, ithalatçı ve toptan satıcılar;

b) Perakende satıcılarla yapılacak her türlü anlaşmalarda; herhangi bir firmanın ürünleri açık alkollü içki satıcılarıyla yapılacak anlaşmalarda ise, bira hariç herhangi bir firmanın ürünleri lehine münhasır uygulama getiren veya üstünlük sağlayan ya da rekabeti diğer firmalar aleyhine kısıtlayıcı veya zorlaştırıcı koşullar yer alamaz. Bu tip anlaşmaların tarafı olanlar birlikte sorumlu kabul edilir.

c) Perakende ve açık alkollü içki satıcılarına ürün temininde bağlı satış içeren pazarlama yöntemlerini uygulayamaz.”

6) Yönetmeliğe “Turizm yatırım belgelerine istinaden düzenlenen satış belgelerinin durumu” başlıklı geçici madde 10 ve “Münhasırlık içeren mevcut anlaşmaların durumu” başlıklı geçici madde 11 eklenmiştir.

6.1. Buna göre 10. madde gereğince; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmiş turizm yatırım belgesi ibraz edilerek Kurumdan alınmış satış belgeleri için bundan sonra 2019 yılı süre uzatım işlemleri esnasında turizm belgesi veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı gösterilecektir. Alkollü içki satış belgeleri için ise, bu belgelerin yanı sıra ek olarak işyerinin satış belgesinin düzenlendiği tarih itibariyle veya hali hazırda örgün eğitim kurumları ve dershaneler ile öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az yüz metre uzaklıkta bulunduğunu gösterir belgenin ibrazı zorunlu hale gelmiştir.

6.2. 11. madde gereğince; bu maddenin yayımı tarihinden önce üretici, ithalatçı veya toptan satıcılar ile perakende veya açık alkollü içki satıcıları arasında yapılmış sözleşmelerin münhasır satışa ilişkin hükümleri maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilecektir.

Tüm Haberler