Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”) 8 Temmuz 2019 tarihli ve 30825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile proje sahibi tarafından yetkilendirilen, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” (“Bakanlık”) tarafından yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından ÇED başvuru dosyasının Bakanlık’a sunulması işlemleri sırasında vekâletname ve imza sirkülerinin Bakanlık’a sunulması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla, proje sahibi tarafından yetkilendirilen Bakanlık tarafından yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-4’üne göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası, proje sahibince Proje Tanıtım Dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısı Bakanlık’a sunulması aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen başvuru bedelinin proje sahibi tarafından ödeneceği belirtilmiştir.

ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin proje sahibi; komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren Proje İlerleme Raporu’nu, Bakanlık tarafından yeterlik verilen ve söz konusu projenin ÇED Raporu’nun hazırlanmasında görev almayan kurum/kuruluşlara hazırlatarak elektronik sisteme yüklemek ve Bakanlık denetimlerinde sunmakla yükümlü olup yükümlülüğün yerine getirilmesine yönelik yöntemin Bakanlık tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

Nur Duygu Bozkurt, Avukat

Tüm Haberler