Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilgilendirme

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu (“Kanun”) kapsamında ihdas edilen vergilerden biri olan Değerli Konut Vergisi ile Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce (“TKGM”) belirlenen değeri 5.000.000,00 TL ve üzerinde olanların 01.01.2020 tarihinden itibaren değerli konut vergisine tabi olacağı  07.12.2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” (“Torba Yasa”) ile düzenlenmiştir.

Değerli Konut Vergisi’nin yasalaşması ile birlikte; 15.07.2018 tarihli ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 480'inci maddesi ve 484'üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile Kanun'un 43'üncü maddesinin TKGM'ne verdiği taşınmazların değerinin belirlenmesi görev ve yetkisi kapsamında yapılan toplu değerleme çalışmalarına ilişkin tebligatlar, TKGM tarafından gönderilmeye başlanmıştır.

Söz konusu tebligatlar ile, yapılan değerleme çalışması sonucunda Torba Yasa hükmünde belirtilen değer üzerinde yer aldığı görülen mesken nitelikli taşınmazların malik/ortak/intifa hakkı sahiplerine Değerli Konut Vergisine konu taşınmaz detayları ayrıca belirtilerek anılan vergi mükellefiyeti kapsamında olduğu bildirilmektedir.       

Bu verginin haksız ve hukuka aykırı olduğu ya da konut için TKGM tarafından tespit edilen değerin gerçeği yansıtmadığı düşünülüyorsa başvurulabilecek yasa yolları özetle aşağıdaki gibidir:

       1.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne İtiraz

Kanun'un 42 ve devamı maddeleri uyarınca değerleme çalışması sonuçlarına, belirtilen sonuçları içerir yazının tebliği tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde TKGM’ ye iletilmek üzere taşra birimlerine, yazılı olarak müracaat ederek itiraz etme edebilir. Bu süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde değerleme çalışmasının sonucu kesinleşecektir. İtirazlar TKGM tarafından değerlendirilecek ve kesin sonuçlar ilgililerine ayrıca tebliğ edilecektir.

İtiraz dilekçesinde aşağıdaki hususların beyan edilmesinde fayda vardır:

  • TKGM tarafından, konutun değerine ilişkin olarak gönderilen tebligatta konutun yalnızca değerinin belirtildiği fakat bu değere nasıl ulaşıldığına dair bir açıklamanın yapılmadığı, yazı ekinde herhangi bir bilgi ve belgenin iletilmediği ve TKGM tarafından mevzuat kapsamında değerlemenin yaptırılıp yaptırılmadığının tespit edilemediği,
  • Değerleme yapılırken, hangi ölçütlerden hareket edilip hangi parametrelerin dikkate alındığı ve hangi yöntemlerden yararlanıldığı,
  • En yakın tarihlerdeki emsal satışların bedellerinin değerlendirmeye esas alınıp alınmadığı,

Bu hususlara yer verilerek ve değerin hatalı olduğuna ilişkin her türlü bilgi/ belge eklenerek daha etkili bir itiraz gerçekleştirilebilir.

Diğer taraftan meskenin değerinin tespit edildiği tarih ile TKGM’ne değerleme yetkisi veren Torba Yasa’nın ilgili hükümlerinin yürürlüğe giriş tarihine ayrıca değinilmelidir. 07.12.2019’da yürürlüğe girmiş olan Torba Yasa’nın yürürlüğe giriş tarihinden önce TKGM’nin değerli konut vergisi yönünden değerleme yapma yetkisi olmadığı da beyan edilebilir.

       2.Dava Yolu

Torba Yasa ile değerleme işlemine TKGM nezdinde itiraz yolu öngörülmüş ise de, itirazın reddi halinde yargı mercileri nezdinde izlenmesi gerekecek dava yoluna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Bu sebeple, idare hukuku temel prensipleri çerçevesinde TKGM tarafından yapılan değerleme ve takip eden işlemlere dair yargı prosedürünün genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirileceği kanaatindeyiz. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca vergi mahkemelerinde dava açma süresi ise 30 (otuz) gün olarak belirlenmiştir. Buna göre, TKGM aleyhine vergi mahkemesinde açılacak davanın, idarenin cevabi yazısının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde açılması gerekecektir.

     3.İhtirazi Kayıtla Beyan ve Dava Açma

TKGM’ye itirazların yapılması veya yetkili mahkemede dava açılması vergi beyannamesi verme zorunluluğunu bertaraf etmemektedir. Eğer beyanname  verilmez ise vergi cezası ile karşılaşılacaktır. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda değerli konut vergisi olarak belirlenen değer için ayrıca aynı miktarda vergi ziyaı cezası kesilecek ve  gecikilen her ay için %2 (yüzde iki) oranında da faiz istenilecektir.

Vergi mahkemesi nezdinde değer tespitine ilişkin açılacak davanın beyanname verme süresine kadar karara bağlanamayacak olması kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda herhangi bir hak kaybı ve ceza ile karşılaşılmaması için beyannamenin süresi içerisinde ancak ihtirazi kayıtla verilmesi, tahakkuk eden verginin ödenmesi ve yukarıda açıklandığı üzere vergi mahkemesi nezdinde bir davanın açılması tavsiye edilmektedir. Bu davanın beyanname tarihinden itibaren ya da verginin tahakkukuna ilişkin yazının ilgiliye tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde açılması şarttır. Vergi mahkemesinde açılan dava, söz konusu verginin hukuka uygun olmadığı, dolayısıyla ödenen verginin faiziyle birlikte iadesi talebine ilişkin olacaktır.

Değerli Konut Vergisi’nin ihdas edildiği Torba Yasa’nın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

MORAL & PARTNERS

Bilge Binay Kanat, Kıdemli Avukat

Asu Motur, Avukat

Burak Batı, Stajyer Avukat

Tüm Haberler