Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 10 Ocak 2018 tarihli ve 30297 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) birtakım tadil ve eklemeler yapılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği’nde sertifikalı firma bünyesinde çalışan kişilere, faaliyetleri sırasında üzerlerinde bulundurmaları için dağıtım şirketlerince verilen resimli tanıtıcı belgeyi ifade eden “Onaylı Kimlik Kartı” tanımına yer verilmiştir. Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, sertifikalı firmalarda çalışan personellerin onaylı kimlik kartlarını 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yanlarında bulundurmaları ve talep edilmesi halinde ilgililere göstermeleri gerekmektedir.

Değişiklik Yönetmeliği ile sertifika verme yetkisinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) yerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (“Kurum”) ait olacağı belirtilmiştir. Sertifika türlerinde yapım ve hizmet sertifikası, şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı servis hatları ve servis hatları dışındaki doğal gaz piyasasında yer alan tesislerin çeşitli hizmetlerini yerine getirmeye yetkili kişilere verilen bir izin olarak düzenlenmiş olup iç tesisat ve servis hatları sertifikasının ise; şehir içi dağıtım şebekesine bağlantılı servis hatları ve iç tesisat ile ilgili birtakım hizmetleri yapmaya yetkili olanlara verileceği öngörülmüştür. Bunun yanı sıra, Yönetmelik’te genel bir şekilde sertifika türleri gözetilmeksizin belirtilen sertifika sahiplerinin hak ve yükümlülükleri, sahip oldukları sertifika türlerine göre düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile yapım ve hizmet sertifikası sahiplerinin, yetki belgesi sahibi ve dağıtım lisansı sahibi şirketlere ek olarak Kurum tarafından denetlenebilecektir. İç tesisat ve servis hatları sahiplerinin ise, sertifika aldıkları yetki belgesi veya dağıtım lisansı sahibi şirketlerce ve gerekli görülmesi halinde Kurum tarafından denetlenebileceği düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile, sertifika ve yetki belgesi başvurularında kullanılmak üzere, Yönetmelik’e ek olarak başvuru dilekçesi, taahhütname, çeşitli bilgi ve formların yer aldığı birtakım belgelere yer verilerek sürecin nasıl işlediği ile ilgili bilgiler verilmiş ve sertifika türlerine göre başvuru aşamasında hangi belgelerin tamamlanması gerektiği detaylı olarak belirtilmiştir.

Başvuru sırasında sunulması gereken belgeler aşağıdaki tablo gibidir:

 BELGELERBAŞVURULACAK MERCİİ
Yapım ve Hizmet Sertifikası1. Ek-1 “Sertifika Başvuru Dilekçesi
2. Ek-2 “Taahhütname
3. Ek-3’te belirtilen bilgi ve belgeler
Kurum

İç Tesisat ve Servis Hatları

Sertifikası

1. Ek-7 “Sertifika Başvuru Dilekçesi
2. Ek-8 “Taahhütname
3. Ek-9’da belirtilen bilgi ve belgeler

Dağıtım Lisansı Sahibi Şirket ya da

Yetki Belgesi Sahibi Şirketler

Başvuru sürecine ilişkin olarak; yapım ve hizmet sertifikası için yapılan başvurudan itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurum tarafından cevap verilecektir. Herhangi bir eksiklik veya yanlışlığın bildirilmesi halinde ise tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde eksiklik veya yanlışlığın giderilmesi gerektiği öngörülmüştür. Aksi takdirde, başvurunun hiç yapılmamış sayılacağı ve başvuru evrakının iade edileceği belirtilmiştir.

Sertifikaların; (i) ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların tadil gerektirmesi, (ii) sertifika sahibinin değişiklik yapılması için uygun gerekçeler öne sürmesi, (iii) sertifika sahibinin uyması gereken mevzuatta gerçekleşen değişiklikler doğrultusunda sertifika hükümlerinde değişiklik yapılmasının zorunlu hale gelmesi durumlarında tadil edilebileceği öngörülmüştür. Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum, dağıtım şirketi veya yetki belgesi sahibi tarafından yapılan tadillerden sertifika tadil bedeli alınmayacağı belirtilmiş olup ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen sertifika tadil başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıkların başvuru sahibine tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde gidermemesi halinde, başvurunun hiç yapılmamış sayılacağı ve başvuru evrakının sertifika tadil bedeli ile birlikte iade edileceği düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile, sertifikaların sertifika süresinin sona ermesinden itibaren en az 10 (on) yıl, en fazla 30 (otuz) yıllık süre için yenilenebileceği belirtilmiştir. Söz konusunu yenilemenin yapım ve hizmet sertifikası için, sertifika süresinin sona ermesinden en az 45 (kırkbeş) gün, en fazla 180 (yüzseksen) gün önce Kurum’a, iç tesisat ve servis hatları sertifikası için ise sertifika süresinin sona ermesinden önce en az 30 (otuz) gün, en fazla 120 (yüzyirmi) gün önce sertifika aldıkları dağıtım veya yetki belgesi sahibi şirkete başvurması öngörülmüştür. Yapım ve hizmet sertifikası için başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 45 (kırkbeş) gün içinde, iç ve tesisat sertifikası için ise 30 (otuz) gün içinde sertifika yenileme başvurusunun sonuçlandırılacağı düzenlenmiştir. Görüleceği üzere sertifika yenileme süreci, Değişiklik Yönetmeliği ile hızlandırılırken aynı zamanda da sertifika sahipleri için daha esnek bir süreç haline getirilmiştir.

Sertifika vizesi ile ilgili yapılan düzenleme ile vize yaptırmayan sertifika sahibinin, faaliyetlerine vize yaptırıncaya kadar devam edemeyeceği belirtilmiştir. Vize süresi, sertifika yürürlük ve yapılan her yeni vize başlangıç tarihinden itibaren olmak üzere yapım ve hizmet sertifikası için 2 (iki) yıl, iç tesisat ve servis hatları sertifikası için 1 (bir) yıl olarak düzenlenmiştir.

Sertifika vizesi başvurusu sırasında sunulması gereken belgeler aşağıdaki tablo gibidir:

 BELGELERBAŞVURULACAK MERCİİDEĞERLENDİRME SÜRESİ

Yapım ve Hizmet Sertifikası

Vize Başvurusu

1. Ek-5 “Sertifika Vize Başvuru Dilekçesi”
2. Ek-5’te belirtilen bilgi ve belgeler
Kurum60 gün

İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası

Vize Başvurusu

1. Ek-11 “Sertifika Vize Başvuru Dilekçesi”
2. Ek-9’da belirtilen bilgi ve belgeler
Sertifika Alınan Dağıtım Lisansı
Sahibi Şirket ya da Yetki Belgesi
Sahibi Şirketler
15 gün

Belirtmek gerekir ki, yapım ve hizmet sertifikalarında 10 Ocak 2018 tarihinden önce yapılmış olan vize işlemleri ile ilgili olarak geçerlilik tarihlerinin sertifikada yer alan vize geçerlilik tarihine kadar devam edeceği öngörülmüştür.

Yönetmelik’in tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Tüm Haberler