Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

“Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”), 9 Temmuz 2019 tarihli ve 30826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) nezdinde yürütülen tüm önlisans ve lisans işlemlerine ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılmasını sağlayan bir başvuru sistemi (“Sistem”) oluşturulmuştur. Bu sebeple, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (“Yönetmeliği”) ekler bölümünde yer alan gerek önlisans gerekse lisans başvurularında başvuru dilekçesinin düzenlenmesine ve gerekli bilgi ve belgelerin fiziki olarak teslim edilmesine ilişkin şartlar kaldırılmıştır. Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, önlisansa ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesi için başvuruda bulunacak tüzel kişinin EPDK nezdinde elektronik başvuruda bulunmaya yetkili kişinin bilgilerini EPDK’ya yazılı olarak sunması gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda ana hizmet biriminin, EPDK’ya bildirim tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde söz konusu tüzel kişi adına yetkili kişinin elektronik başvuru yetkisini tanımlanması öngörülmüştür. Ek olarak, piyasada faaliyet göstermek üzere önlisans başvurusunda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (“UETS”) üzerinden tebligat adresi almaları ve bu adresi tebligata açık tutmaları zorunlu tutulmuştur.

Değişiklik Yönetmeliği ile MWm cinsinden her bir kurulu güç başına EPDK kararı ile belirlenen tutardaki teminatın banka teminat mektubu olarak sunulması durumunda başvuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde EPDK evrakına teslim edilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (“YEKA”) için yapılacak başvurular hariç olmak üzere rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılacak önlisans başvurularında tesise ilişkin son 8 (sekiz) yıl içinde elde edilmiş standardına uygun rüzgar veya güneş ölçümünün yapılmış olması zorunlu tutulmuştur.

Değişiklik Yönetmeliği ile bir önceki düzenlemede yer alan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvurularında sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ilgili mevzuatta aranan şartları sağlamaması hallerinde başvuru yapılmamış sayılarak başvuru dosyasının iade edilmesine ilişkin hüküm kaldırmıştır. Bunun yanında, bir önceki düzenlemede önlisans ve lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen önlisans veya lisans başvurusunun, başvuru tarihi itibariyle veya ilgili madde kapsamında eksikliklerin giderildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin değerlendirmeye alınmış sayıldığı tarih EPDK evrakına giriş tarihi olarak belirtilmişken, Değişiklik Yönetmeliği ile bu durum söz konusu bilgi ve belgelerin EPDK’ya sunulduğu tarih itibariyle olacak şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca bir önceki düzenlemenin aksine YEKA için yapılacak önlisans başvurularında ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen başvurularda eksikliklerin giderilmesi için öngörülen süre içinde eksikliklerin giderilmediğinin veya başvurudan vazgeçildiğinin EPDK’ya yazılı olarak bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Değişiklik Yönetmeliği ile önlisans sahibi tüzel kişi, önlisansa konu üretim tesisinin yatırımına başlanabilmesi için önlisans süresi içerisinde rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ile imzalanmış Rüzgar Enerjisi Santrali veya Güneş Enerjisi Santrali katkı payı anlaşmasının yapılması için tesislerin yükümlü olma şartı öngörülmüştür.

Ek olarak, önlisans ve lisans tadil başvurularında bir önceki düzenlemede gerekli belgelerin fiziken ibraz edilmesi öngörülmüşken, Değişiklik Yönetmeliği ile bunların da Sistem üzerinden sunulacağı belirtilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği uyarıca, önlisans sahibi tüzel kişinin önlisansını sonlandırmak istemesi durumunda önlisans aslının EPDK’ya sunulması zorunludur. Bir önceki düzenlemede önlisansın sona ermesine ilişkin sonlandırma talebinin EPDK evrakına giriş yaptığı tarih itibariyle sona ereceği belirtilmişken Değişiklik Yönetmeliği ile sonlandırma talebinin EPDK’ya yapıldığı tarih itibariyle sona erecektir.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, dağıtım ile tedarik ve piyasa işletim lisansı tadil başvuruları için EPDK tarafından yapılan değerlendirmede temel olarak dikkate alınması gereken hususlar belirlenmiş olup söz konusu hususlar aşağıdaki gibidir:

  • Tüketici haklarının korunması ile rekabetin ve piyasanın gelişimine olan etki,
  • Başvuruda bulunan tüzel kişi ile tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde, halka açık şirketlerde yüzde beş ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan kişilerin varsa, piyasadaki deneyim ve performansları,
  • Başvuru hakkında ilgili kuruluşlardan alınan görüşler ve/veya ilgili tüzel kişi hakkında yürütülmekte olan veya sonuçlandırılmış olan işlemler.

Bir önceki düzenlemede lisans sahibi bir tüzel kişinin lisansı kapsamındaki faaliyetini sona erdirmek istemesi durumunda lisansın sona ermesinin talep edildiği tarihten en az 6 (altı) ay önce, dağıtım şirketi ile görevli tedarik şirketi için en az 12 (on iki) ay önce gerekçeleri ile birlikte EPDK’ya yazılı olarak başvuruda bulunması gerektiği belirtilmişken, Değişiklik Yönetmeği ile yazılı başvuru şartı kaldırarak sona erme talebine ilişkin başvurunun Sistem üzerinden gerçekleştirmesi öngörülmüştür.

Değişiklik Yönetmeliği ile rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere önlisans başvurularında, tesisin kurulacağı saha üzerinde, ilgili madde kapsamında düzenlenen şartlara uygun olarak son 8 (sekiz) yıl içinde elde edilmiş en az 1 (bir) yıl süreli ölçüm yapılması zorunlu tutulmuştur. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere önlisans başvurularında ise, tesisin kurulacağı saha üzerinde ilgili madde kapsamında düzenlenen şartlara uygun olarak son 8 (sekiz) yıl içinde elde edilmiş, 6 (altı) ayı yerinde olmak üzere, en az 1 (bir) yıl süreli ölçüm yapılması zorunludur. Ek olarak, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvuruları sırasında bir önceki düzenlemede Yönetmeliğin eklerinde yer alan Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu ve Ölçüm Sonuç Raporu Yönetmeliğin eklerinin Değişiklik Yönetmeliği ile kaldırılması sebebiyle Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar’da yer alarak Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu ve Ölçüm Sonuç Raporunun, Meteroloji Genel Müdürlüğü veya ilgili akredite kuruluş tarafından elektronik ortamda EPDK’ya sunulacağı öngörülmüştür.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, bir tüzel kişinin sahibi olduğu önlisanslarda ve/veya lisanslarda yer alan ortak hükümlere ilişkin tadil talepleri için aynı başvuruda olmak kaydıyla tek lisans tadil bedeli alınacaktır. Bunun yanında pay devri ile birleşme ve bölünmeye ilişkin yapılacak başvuruların “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca EPDK’ya sunulması gereken bilgi ve belgelerin Sistem üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

Son olarak, Değişiklik Yönetmeliği ile geçici maddeler düzenlenerek önlisans ve lisans sahibi tüzel kişilerin elektronik tebligat mevzuatına uygun olarak temin edecekleri UETS adreslerini Değişiklik Yönetmeliği’nin yürürlük tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde almakla yükümlü oldukları belirtilmiştir. EPDK’ya yapılacak önlisans ve lisanslara dair başvurular Sistem üzerinden alınıncaya kadar önlisans ve lisanslara dair EPDK’ya yapılacak başvurulardan hangilerinin yazılı olarak yapılacağına ilişkin usul ve esasların EPDK tarafından düzenlenecektir. Ayrıca Değişiklik Tebliği ile Sistem üzerinden yapılacak başvuruların 30 Kasım 2019 tarihine kadar yazılı olarak da yapılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Nur Duygu Bozkurt, Avukat
İlayda Gönlügür, Stajyer Avukat

Tüm Haberler