Elektrik ve Doğalgaz Piyasalarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Tarafından Uygulanan İdari Para Cezalarında Değişiklikler

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun)’nun 9. Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ Yayımlandı

“4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun)’nun 9. Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan Tebliğ ile 23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) uyarınca, 2019 yılı için %22,58 oranında belirlenen yeniden değerleme oranına göre doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) tarafından uygulanacak idari para cezaları oranları yeniden belirlenmiştir.

Tebliğ ile,

 • Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkânının verilmemesi hallerinde uygulanacak ceza 911.225,00-TL’den 1.116.979,00-TL’ye
 • Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edildiğinin saptanması halinde uygulanacak idari para cezası 781.000,00-TL’den 957.406,00-TL’ye
 • Lisans veya sertifika genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin yerine getirilmediğinin saptanması halinde uygulanacak idari para cezası 911.225,00-TL’den 1.116.979,00-TL’ye,
 • Lisans veya sertifika müracaatında ve bunların verilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans veya sertifikada öngörülen hususları etkileyecek şartlardaki değişikliklerin Kurul’a bildirilmemesi halinde, uygulanacak ceza 1.301,750,00-TL’den 1.595.685,00-TL’ye
 • Lisans müracaatı sırasında iştirak ilişkisi konusunda yanıltıcı bilgi verilmesi veya faaliyet süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması halinde, uygulanacak ceza 1.301,750,00-TL’den 1.595.685,00-TL’ye
 • Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması halinde, uygulanacak ceza 1.562,103,00-TL’den 1.914.825,00-TL’ye
 • Lisans veya sertifikanın verilmesine esas olan şartların, baştan mevcut olmadığının saptanması halinde uygulanacak ceza 1.562,103,00-TL’den 1.914.825,00-TL’ye çıkarılmıştır.

Tebliğ’in tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19. Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ Yayımlandı

“5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19. Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan Tebliğ ile 23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) uyarınca, 2019 yılı için %22,58 oranında belirlenen yeniden değerleme oranına göre petrol piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) tarafından uygulanacak idari para cezaları oranları yeniden belirlenmiştir.

Tebliğ ile idari para cezalarını düzenleyen on dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının,

 • (a) bendinde belirlenmiş olan idari para cezasının alt sınırı 2.000.000,00-TL’den 2.451.600,00TL’ye üst sınırı ise 10.000.000,00-TL’den 12.258.000,00-TL’ye çıkarılmıştır.
 • (ç) bendinde belirlenmiş olan idari para cezasının alt sınırı 1.250.000,00-TL’den 1.532.250,00-TL’ye, üst sınır ise 6.250.000,00-TL’den 7.661.250,00-TL’ye çıkarılmıştır.
 • (d) bendinde belirlenmiş idari para cezasının alt sınırı 550.000,00-TL’den 674.190,00-TL’ye, üst sınır ise 2.750.000,00-TL’den 3.370.950,00-TL’ye çıkarılmıştır.
 • (f) bendinde belirlenmiş idari para cezasının alt sınırı 125.000,00-TL’den 153.225,00-TL’ye, üst sınır ise 625.000,00-TL’den 766.125,00-TL’ye çıkarılmıştır.
 • (g) bendinde ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için verilen para cezası 250,00-TL’den 306,00-TL’ye çıkarılmıştır.
 • (ğ) bendinde biodizel, etanol ve benzeri harmanlama yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, eksik harmanlanan her bir metreküp ürün için verilen idari para cezası 250,00-TL’den 306,00-TL’ye çıkarılmıştır.
 • (h) bendinde belirlenmiş idari para cezasının alt sınırı 110.000,00-TL’den 134.838,00-TL’ye, üst sınır ise 550.000,00-TL’den 674.190,00-TL’ye çıkarılmıştır.
 • (a) bendinde yer alan ihlallere, bayilik lisans sahiplerince neden olunması halinde bu bentte yer alan düzenleme gereğince verilecek olan cezanın yarısı uygulanacaktır.
 • Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (a) bendinde belirtilen idari para cezasının dörtte biri uygulanacaktır.
 • Serbest kullanıcı lisansı sahiplerince (d) bendinin ihlaline sebep olunması halinde verilecek olan para cezası,, 61.290-TL’den az olmamak ve 122.580-TL’yi aşmamak üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde beşi oranında idari para cezası uygulanır.

Tebliğ’in tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16. Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ Yayımlandı

“5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16. Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan Tebliğ ile 23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) uyarınca, 2019 yılı için % 22,58 oranında belirlenen yeniden değerleme oranına göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) tarafından uygulanacak idari para cezaları oranları yeniden belirlenmiştir.

Bu Tebliğ ile idari para cezalarını düzenleyen on altıncı maddenin birinci fıkrasının,

 • (a) bendinde belirlenmiş idari para cezalarının alt sınırı 500.000,00-TL’den 612.900,00-TL’ye, üst sınırı ise 10.000.000,00-TL’den 12.258.000,00-TL’ye çıkarılmıştır.
 • (b) bendinde belirlenmiş idari para cezalarının alt sınırı 250.000,00-TL’den 306.450,00-TL’ye, üst sınırı ise 2.750.000,00-TL’den 3.370.950,00-TL’ye çıkarılmıştır.
 • (c) bendinde belirlenmiş idari para cezalarının alt sınırı 100.000-TL’den 122.580,00-TL’ye, üst sınırı ise 500.000,00-TL’den 612.900,00-TL’ye çıkarılmıştır.
 • (ç) bendinde belirlenmiş idari para cezalarının alt sınırı 100.000,00-TL’den 122.580,00-TL’ye, üst sınırı ise 500.000,00-TL’den 612.900,00-TL’ye çıkarılmıştır.
 • (d) bendinde ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerince eksik tutulan her bir ton ürün için verilen para cezası 250,00-TL’den 306,00-TL’ye çıkarılmıştır.

Tebliğ ile, Kanunun getirdiği yükümlülüklere, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına uymayanlara Kurumca uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 10.000,00-TL’den 12.258,00-TL’ye, üst sınırı 50.000,00-TL’den 61.290,00-TL’ye çıkarılmıştır.

Tebliğ’in tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16. Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ Yayımlandı

“6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16. Maddesi Uyarınca 2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Tebliğ ile 23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) uyarınca, 2019 yılı için %22,58 oranında belirlenen yeniden değerleme oranına göre doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişilere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) tarafından uygulanacak idari para cezaları oranları yeniden belirlenmiştir.

Tebliğ ile,

 • Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkanının verilmemesi hallerinde uygulanacak idari para cezası 888.397,00-TL’den 1.088.997,00-TL’ye
 • Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına ve talimatlara aykırı hareket edildiğinin saptanması halinde yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettiren veya tekrar edenlere uygulanacak idari para cezası 888.397,00-TL’den 1.088.997,00-TL’ye
 • Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine aykırılık yapılmış olduktan sonra niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olmayacak şekilde aykırı davranılması durumunda uygulanacak idari para cezası 888.397,00-TL’den 1.088.997,00-TL’ye
 • Lisans müracaatında veya lisans yürürlüğü sırasında, lisans verilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans verilmesini etkileyecek lisans şartlarındaki değişikliklerin Kurul’a bildirilmemesi halinde, uygulanacak idari para cezası 1.421.438,00TL’den 1.742.398,00-TL’ye
 • Lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması halinde, yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere uygulanacak idari para cezası 1.599.177,00-TL’den 1.960.197,00-TL’ye
 • Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması halinde, yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere uygulanacak idari para cezası 1.776.799,00-TL’den 2.178.000,00-TL’ye
 • Elektrik dağıtım şirketlerinin denetimleri haricinde de genel aydınlatma kapsamında tespit edilen yanmayan, yerinde olmayan armatür ve/veya direklere ilişkin eksiklerin verilen sürelerde eksikliklerin giderilmemesi durumunun tespiti ile belirlenen her bir direk veya armatür için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Kurul’a bildirmesini müteakip Kurul tarafından uygulanacak idari para cezası 707,00-TL’den 866,00-TL’ye çıkarılmıştır.
Tebliğ’in tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Bilge Binay Kanat, Kıdemli Avukat
Buse Yılmazer, Stajyer Avukat

Tüm Haberler