Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Yeni Düzenlenme Yapıldı.

5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) 23 Kasım 2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamındaki yetkilerine ilişkin olarak ek düzenleme yapılmış ve ilgili düzenleme yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Düzenleme uyarınca, Bakanlık, ticari elektronik ileti onaylarının alınmasına ve reddetme hakkının kullanılmasına imkân tanıyan bir elektronik sistem kurmaya veya kurdurmaya yetkili kılınmıştır. Kanun çerçevesinde alınan onayların Bakanlıkça belirlenen süre içinde sisteme aktarılacağı ve sisteme aktarılmayan onayların geçersiz kabul edileceği belirtilmiştir.

Geçiş süreci olarak Bakanlıkça belirlenecek olan süre zarfında ticari elektronik ileti alıcılarına, sisteme kaydedilen onayları kontrol etme imkanı getirilerek, bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletilerin onaylı kabul edileceği belirtilmiştir. Ayrıca alıcılar tarafından reddetme hakkının da bu sistem üzerinden kullanılacağı belirtilmiştir.

Sistemin kurulması, onayların sisteme aktarılması, saklanması, reddetme hakkının sistem üzerinden kullanılması ve sistemin işleyişine ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesi Bakanlıkça çıkarılacak olan ikincil düzenlemelere bırakılmıştır.

Düzenleme ile özel sektör kamu ayrımı yapılmaksızın gerçek ve tüzel kişiler için elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla Bakanlık tarafından istenilen bilgilerin Bakanlıkça oluşturulacak olan sisteme girilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.

11 Ağustos 2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ ile kurulması öngörülen, Bakanlık tarafından Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (“ETBİS”) kayıt ve bildirim yükümlülüğü yeni düzenleme ile yaptırıma da bağlanmıştır.

Bu yükümlülüğe aykırı hareket etmenin yaptırımı ise beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası olarak belirlenmiştir.

Filiz Piyal Çayırpare, Kıdemli Avukat

İpek Aşıkoğlu, Avukat

Tüm Haberler