Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları

14 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında Kamuoyu Duyurusu1 TBB web sitesinde yayınlanmış olup, söz konusu duyuru ile banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için “Finansal Yeniden Yapılandırma” (“FYY”) uygulamasına başlanıldığı belirtilerek, uygulamadan, 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin yararlanabileceği bildirilmiştir. Bu uygulamayla birlikte borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesi amaçlanmaktadır.

  1. Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması ve Amacı

19.10.2005 tarihli 25983 mük. Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun (“Bankacılık Kanunu”) Geçici 32’nci maddesi uyarınca Yeniden Yapılandırma Uygulaması, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine, dolayısıyla ekonomik büyümeye imkân verecektir.

Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32’nci maddesi uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan ve 15 Ağustos 2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde hazırlanan çerçeve anlaşmalar ile belirlenmekte olup, bu madde hükümleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanacaktır ve bu süreyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

  • Finansal Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Hususlar

  • 09 Ekim 2019 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması-Büyük Ölçekli Uygulama (“Çerçeve Anlaşması”)2 ile getirilen düzenleme ile birlikte, banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecektir. 25 milyon TL’nin altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY uygulamasından yararlanabilecektir.

  • Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY uygulaması kapsamına girmemektedir. FYY süreci devam ederken firma hakkında iflas kararı verilmesi halinde Borçlu hakkında temerrüt hükümleri uygulanacaktır.

  • FYY uygulamasından yararlanılması için FYY kapsamına alınacak borçluların mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacaklarının tespit edilmesi şarttır. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağı tespit edilen ve hiçbir alacaklı kuruluş tarafından yasal takip işlemlerine başlanmamış borçlular FYY uygulamasından yararlanabilecektir.

  • Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti ve finansal yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirme; bağımsız denetim kuruluşlarına, Çerçeve Anlaşması’nı imzalamış olan Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak tutarlarına göre en az 2/3’ü veya Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisi tarafından belirlenecek yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara veya borçlu tarafından kabul edilmesi hâlinde Alacaklı Kuruluşlar’a yaptırılır.

  • Uygulama Süreci Prensipleri

FYY sürecine alınabilecek borçlular; en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunabilecektir. Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan alacaklı kuruluşlar Türkiye Bankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan edilecek olup listeye ilave katılımın olunması durumda liste güncellenecektir. Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32’nci maddesi uyarınca alacaklı kuruluşların özellikleri belirtilmiştir. Buna göre; alacaklı kuruluşlar; “Bu Kanunun 3 üncü maddesinde geçen bankalar, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde geçen şirketler, borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşlar, Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve kuruluşlar, alacak tahsiline yönelik olarak bu alacaklılar tarafından kurulacak özel amaçlı şirketler ile aynı amaçla 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu maddeye göre Çerçeve Anlaşma’yı imzalayan Kuruluşlar TBB web sitesinde yayınlanmış olup, ilgili listeye web sitesinden3 ulaşılması mümkündür.

Başvurulan Alacaklı Kuruluş’a usulüne uygun bir şekilde başvuruda bulunulması ve başvurunun ilgili Alacaklı Kuruluşlar’la paylaşılması ile birlikte, herhangi bir prosedüre tabi olmaksızın “Durumun Korunması Süreci” başlamaktadır. Durumun korunması sürecinin başlaması halinde, Çerçeve Anlaşmasını imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar; borçlu hakkında yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere), mevcut takiplere devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacaktır.

Ancak bununla birlikte; borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu; satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecektir. Alacaklı Kuruluşların, Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacaktır.


Aslı Kınsız, Avukat[1] Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında Kamuoyu Duyurusu

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7625/14102019.pdf

[2] Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7551/cerceveanlasmasi.pdf

[3] https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/duzenlemeler/finansal-yeniden-yapilandirma-cerceve-anlasmalari/4489

Tüm Haberler