Incoterms® 2020 Kuralları ile Hayata Geçirilecek Güncel Ticari Uygulamalar ve Değişiklikler

Incoterms®, Milletlerarası Ticaret Odası - International Chamber of Commerce (“ICC”) tarafından oluşturulan ve uluslararası ticarette teslim şekillerini, teslimi aşamalarında sorumluluklar ve maliyetlerin taraflar arasında dağılımını belirleyen kurallardır. Sözleşmeler içerisinde Incoterms®  kurallarına yapılacak atıf ile ithalatçı ile ihracatçı arasındaki hak ve yükümlülükler belirlendiğinden, taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlık riski azalmaktadır. Geçtiğimiz dönemde Incoterms® 2010 kuralları herhangi bir eşya ve/veya ürünün uluslararası teslimini konu eden sözleşmeler içerisinde kullanılmakta iken, ICC tarafından 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde kurallar güncellenmiş ve Incoterms® 2020 kuralları oluşturulmuştur.

Incoterms® 2020 kuralları ile daha ekonomik ve pratik sayılabilecek birçok değişiklik getirilmiş olup, teslim şekilleri daha yalın ve basit bir anlatım ile düzenlenmeye çalışılmıştır. Incoterms® 2020 kuralları ile getirilen değişiklikleri özetleyecek olursak;

  • EXW (Ex Works – Ticari İşletmede Teslim) ve DDP (Delivered Duty Paid – Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim) kurallarının değerlendirilmesi:

Incoterms®  2020 kurallarında düzenlenen EXW ve DDP teslim şekilleri hariç, satıcı ihracat usullerinden alıcı da ithalat usullerinden sorumludur. EXW ve DDP kurallarını tercih eden şirketler, gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi konusunda aşağıdaki gibi zorluklarla karşılaşmaktadırlar:

  • EXW kuralları uyarınca alıcı hem ithalat hem ihracat usullerinden sorumludur. Bununla birlikte, alıcı, özellikle ihracat ülkesinde kurulu bir şirket değilse ihracat işlemlerini yerine getirirken zorluklarla karşılaşabilmektedir. Bu nedenle, EXW ile ilgili olarak Incoterms® 2020'deki “Açıklayıcı Notlar” bölümünde, alıcının ihracat yapmak istediği durumda FCA (Free Carrier – Belirlenen Yerde Taşımacıya Teslim) kuralının daha uygun olduğu vurgulanmaktadır.
  • DDP kuralları uyarınca ise, satıcı hem ihracat hem de ithalat işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Özellikle ithalat yapılan ülkede kurulu bir şirket değilse, çeşitli zorluklarla karşılaşabilir. Incoterms® 2020 kuralları ile satıcının ithalat usullerini devam ettirmesini önlemek ve teslim yerinin varış yeri ile aynı yer olmasını sağlamak için sözleşme taraflarının DAP (Delivered At Place – Belirtilen Noktada Teslim) teslim şeklini seçmeleri daha uygun olacağı ifade edilmiştir.

  • FCA kuralı uygulanırken yükleme kaydı içeren konşimento düzenlenmesinde ek seçenekler:

FCA kaydı içeren teslim şeklinde, satıcı malları gümrük işlemlerini tamamlayarak belirlenen tarihte ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemlerini tamamlamış olur. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Incoterms® 2020 getirdiği yeni düzenlemeyle ek bir seçenek sunmaktadır. Bu düzenleme ile tarafların anlaşmış olması halinde, alıcının satıcıya malların yüklenmiş olduğunu belirten taşıma belgesi yani yükleme kaydı içeren konşimento düzenlemesi yönünde talep hakkının olduğu ele alınmaktadır. Bu şekilde bir talepte bulunarak satıcı, mallar gemiye yüklenmeden önce taşıyıcıdan yükleme kaydı içeren konşimento alabilecektir. Nitekim FCA kaydı içeren teslim şeklinde, mallar gemiye yüklenmeden önce satıcının teslimat yükümlülüğü tamamlanmış olduğundan, bankaların yükleme kaydı içeren bir konşimento talep etmesi halinde bu durum sorun haline gelebilmekteydi. Ancak Incoterms® 2020 kuralları ile bu soruna çözüm getirmek amaçlanmış olup, yükleme tarihini içeren bir konşimentonun taşıyıcı tarafından satıcıya sunulması konusunda alıcı ve satıcı arasında anlaşma sağlanması halinde satıcı bu konşimentoyu bankalar aracılığıyla alıcıya göndermek durumunda olacaktır.  

  • CIF (Cost, Insurance and Freight – Mal Bedeli, Sigorta ve Taşıma Ödenmiş Olarak) ve CIP (Carriage and Insurance Paid To – Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak) teslim şekillerinde farklı seviyelerde sigorta kapsamları:

Incoterms® 2010 kuralları uyarınca CIF ve CIP teslim kuralları  standart bir asgari teminata sahipti. Incoterms® 2020 içerisinde yapılan değişiklik ile CIP teslim şeklinin sağladığı sigorta teminat limiti, “all risks” olarak da bilinen kapsama yükseltilmiş ve taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça CIF ve CIP teslim şekilleri için farklı asgari sigorta teminatları uygulanabilecek hale gelmiştir. Incoterms®  2020 kuralları uyarınca her iki teslim şekli için de taraflar daha yüksek veya daha düşük teminat limiti kararlaştırmakta serbest hale gelmiştir.

  • FCA, DAP, DPU (Delivered at Place Unloaded – Belirtilen Noktada Eşya Boşaltılmış Teslim) ve DDP teslim şekillerinde, taşımanın satıcının veya alıcının kendi ulaşım aracı ile sağlanması için düzenleme yapılması

Incoterms® 2020 kurallarının getirilmesi ile birlikte 2010 kurallarında yer verilen malların satıcıdan alıcıya geçmesi durumlarında taşımanın her daim 3. bir kişi tarafından yapılması gerektiği düzenlemesi değiştirilerek, alıcı veya satıcının taşımayı kendi araçlarıyla yapabilmesi ihtimali kurala dökülmüştür.

  • DAT (Delivered at Terminal – Terminalde Teslim) kısaltmasının DPU olarak değiştirilmesi:

DAT teslim şekli “Terminalde Teslim” anlamına gelirken bu kısaltma Incoterms® 2020 kurralları ile “Belirtilen Noktada Eşya Boşaltılmış Teslim olan DPU olarak değiştirilmiştir. Incoterms® 2010 kurallarında DAT kısaltması teslimatın yalnızca terminalde yapılabileceği anlamını verdiğinden Incoterms® 2020’de teslimatın herhangi bir yerde yapılabileceğini vurgulamak için değişikliğe gidilerek terminal kelimesi kısaltmadan çıkarılmıştır. Incoterms®  2020 uyarınca malların teslim yeri bir terminal değilse, satıcı malları teslim etmeyi düşündüğü yerin malları boşaltabildiği bir yer olduğundan emin olmalıdır.

  • Güvenlikle ilgili gereksinimlerin taşıma yükümlülükleri ve maliyetlerine dahil edilmesi:

Güvenliğe ilişkin gereklilikler Incoterms® 2020’de daha detaylı ele alınmış olup, her bir kloz uyarınca taşıma ve ihracat/ithalat için gereken gümrük işlemlerini düzenleyen maddeler de bu yükümlülüklerin taraflarca paylaşımına ilişkin hükümlere yer vermektedir.  

  • Maliyetlerin daha net listelenmesi:

Incoterms® 2020 kurallarının getirdiği yeniliklerden biri de teslim şekilleri ile ilgili tüm maliyetlerin, “Maliyetlerin Tahsisi” altında tek bir maliyet listesi olarak listelenmesidir.

Sonuç Olarak;

Incoterms® 2020 kuralları 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanabilecek olup, Incoterms® 2020, şu anda iş hayatının genelinde kullanılan Incoterms® kurallarının incelenmesi ve güncellenmesi ile ortaya çıkmış ve günümüz ticaret koşulları ve gelişmeler dikkate alınarak tacirlerin gereksinimlerine cevap arayışı çerçevesinde düzenlenmiştir.

Aslı Kınsız, Avukat

Dilara Kaymaz, Avukat

Hüsna Orakçıoğlu, Stajyer Avukat

Egemen Akyol, Stajyer Avukat

Tüm Haberler