Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

“Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”), 10 Ocak 2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile, “Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) içerisinde bulunan taşıtların yaş, cins ve diğer şartları, tehlikeli maddelerin ve tehlikeli atıkların taşınmasında yetki belgesi, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri, şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar, taşıma hatlarının ücret ve zaman tarifeleri, finansal kiralamalı taşıtlar ile idari yaptırımlara ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır.

Yetki Belgesi ve Ekine Dair Başlıca Düzenlemeler Uyarınca;

Değişiklik Yönetmeliği ile, kamu kurum/kuruluşu haricinde A1 yetki belgesi almak üzere başvurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, A1 yetki belgesi için belirlenen güncel ücretin 12 (on iki) katı tutarında ücret ödemekle yükümlü hale getirilmişlerdir.

D2 yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerde ise engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere ve yalnızca 1 (bir) adet taşıtı bulunması halinde yetki belgesinde %97 indirim uygulanacağı düzenlenmiştir.

A türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine otomobil kaydının yapılabilmesi, otomobilin kamu kurumları için 8 (sekiz), diğerlerinde ise 6 (altı) yaşından büyük olmaması koşuluna bağlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşu dışındakilere hizmet vermek üzere A1 yetki belgesi alacaklar, yetki belgesi ekine ilave edecek taşıtlarının; imalat tarihinden sonra tadilat görmemiş olması, 2900 cm3 silindir hacminden az ve asgari kapasiteyi sağlayacak otomobillerin ilk başvuru süresi ve faaliyet süresi itibariyle 3 (üç) yaşından büyük olmaması gerekir.

Yönetmelik kapsamında, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı olan taşıtların; tescile ilişkin sahiplik, plaka, şasi numarası ve taşıt cinsi bilgilerinden herhangi birisinin değişmiş olması halinde ve usulsüz tadilat görmüş veya Yönetmelik kapsamında tadilatı kabul edilmeyecek şekilde ise yetki belgesi eki kayıtlarının re’sen düşürüleceği düzenlenmiştir.

Finansal kiralamalı taşıtlarda daha önce tarifeli olarak yetki belgesi düzenlenmiş veya yetki belgesi iptal edilmiş olanlar ile tarifeli yetki belgesi tarifesize dönüştürülmüş olanlardan 31 Aralık 2019 tarihine kadar müracaat edilmiş ise belirlenen şartlar aranmaksızın 1 Ocak 2024 tarihine kadar A1 yetki belgesi düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, yetki belgesi alanlar ile 1 Ocak 2019 tarihinden önce kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek amacıyla yetki belgesi alanların yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilecek taşıtların, taşıt kartı bitiş süresi en geç 1 Ocak 2024 olarak düzenlenecek, 10 (on) adet otomobil şartı 20 (yirmi) adet olarak uygulanacak ve motor silindir hacmi şartı ise uygulanmayacaktır.

Diğer Başlıca Düzenlemeler

Değişiklik Yönetmeliği ile, taşıma işlerini yürütecek şoförlerin Yönetmelik’te düzenlenen şartları sağlamaması halinde Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen idari para cezasının uygulanacağı düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nde belirlenen şartlara istinaden taşıtların kaydı düşmüş ise, düşmeyi gerektiren eksikliklerin giderilmesi halinde, eksikliğin giderildiği tarihi takip eden günden itibaren yetki belgesi eki taşıt belgesine herhangi bir işlem yapmadan ücretsiz olarak yeniden eklenip taşıt kartı düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri taşımasını üstlendikleri eşyaları taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 (altı) saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek ve iletmek zorundadırlar.

Değişiklik Yönetmeliği ile, tarifeli olarak A1 yetki belgesi olanlara, taşıma hattı/güzergahında aynı il sınırları içerisinde kalkış/varış yeri hariç şube veya acenteye kayıt izni verilmeyeceği düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için, lütfen tıklayınız.

MORAL & PARTNERS

Nur Duygu Bozkurt, Avukat

Büşra Öngör,Stajyer Avukat

Tüm Haberler