Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

“Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”) 15.11.2019 tarihinde 30949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile Karayolları Yolları Taşıma Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) yapılan değişikliklerin en başında Turizm sektöründe yolcu taşımacılığı yapan D1, D2 ve D3 yetki belgelerinde asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtların 10 yaşından küçük olması şartının 12'ye yükseltilmesi gelmektedir.

Yönetmeliğin 7. Maddesi değişikliğe uğrayarak D4 yetki belgesi talep edenlerin hangi şartlarda İl Trafik Komisyonu veya UKOME kararına sahip olması gerektiği ve işbu hususta taşıtlara ilişkin hangi özelliklerin bildirilmesi gerektiği düzenleme altına alınmıştır. Sadece otobüsle yolcu taşıma imkanı bulunan B ve D türü yetki belgelerine en fazla 10 adetle sınırlı olmak üzere otomobil cinsi taşıtların ilavesi de yapılan değişiklikler ile mümkün kılınmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin 14. Maddesinde yapılan düzenlemeler ile C2 yetki belgesi için başvuranlar için aranan özel şartlar arasında yer alan sahip olunacak en az özmal araç sayısı 10 araçtan 8 araca ve asgari kapasite şartı ise 400 tondan 320 tona düşürülmüştür. Değişiklik ile servis taşımaları faaliyetinde bulunmak üzere D4 yetki belgesi talep edenler için kimi şartların aranmayacağına vurgu yapılmıştır. Yetki belgesinin verilmesini düzenleyen Karayolu Taşıma Yönetmeliği madde 16/10’a eklenen hükümle yetki belgesi talebi karşılanan gerçek veya tüzel kişilerin, talep ettikleri yetki belgesiyle ilgili bu Yönetmelikle belirlenmiş şartları sağladıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının tespiti halinde, düzenlenmiş olan yetki belgesi iptal edileceğinin altı çizilmiştir.

A1 yetki belgesi alacaklar için 2.900cm3 silindir hacmi, 1900 cm3 ‘e düşürülmüştür. Değişiklik Yönetmeliği ile eklenen hüküm ile B1, B2, D1 ve D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otomobil cinsi taşıtlara ilişkin ise; (i) Özmal olarak tescilli olması, (ii) 1.900 cm3 silindir hacminden büyük olması, (iii) 6 yaşından büyük olmaması, (iv) Belgede kayıtlı özmal otobüs sayısının yarısından fazla olmaması, (v) Kaydedilecek taşıt sayısının 10 adedi geçmemesi şartları getirilmiştir.

Yapılan değişiklik ile ticari olarak uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapmak üzere yetki belgesi alan firmalar, yurtdışından getirmeleri kaydıyla taşınma eşyasını da taşıyabileceklerine ilişkin hüküm eklenmekte olup, mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla C2 yetki belgesine sahip olanların da yurt dışından eşya taşımalarına imkan verilmiştir. Aynı zamanda Yönetmelikte yer bulan “B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri, mevcut hatları için belirlenmiş güzergâhları dışına çıkmamak şartıyla, il içinde 22.01 ile 04.59 saatleri dışında yolcu taşıyamaz.” düzenlemesi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yetki belgesi sahipleri, 6361 sayılı Kanun kapsamında doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları bir finansal kiralama sözleşmesiyle edindikleri taşıtları, birinci fıkrada belirlenmiş olan oranlardan bağımsız olarak ve özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere, yetki belgesi eki taşıt belgelerine sözleşmeli olarak kaydettirebileceklerdir.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, U-ETDS sistemine, yapılan sefere ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her sefer için 15 uyarma; iletilen seferlerde, sefer başına (gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere eksik/yanlış bilgi/veri gönderenlere, her eksiklik için 1 uyarma, verilecektir. Bu maddeye göre yaptırım uygulanan firmanın, bu kabahatinin sonradan suç unsuru teşkil ettiğinin tespiti halinde, yetki belgesi sahibine ayrıca 150 uyarma verilecektir.

Getirilen değişiklik kapsamında Takografı olmayan ve il/yurt dışına çıkış yapan araçların, tespit tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde takograf taktırmaması halinde araçların resen düşüm işlemi yapılacaktır. Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.


Aslı Kınsız, Avukat
Hüsna Orakçıoğlu, Stajyer Avukat
Egemen Akyol, Stajyer Avukat

Tüm Haberler