Maden Sahaları İhale Yönetmeliği

4 Haziran 1985 tarihli ve 3213 Sayılı Maden Kanunu’na (“Kanun”) dayanılarak, 21 Eylül 2017 tarihinde "Maden Sahaları İhale Yönetmeliği" (“Yönetmelik”) 30187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik hükümleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yürütülecektir. Yönetmeliğin amacı; maden sahalarının veya alanlarının ihale edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.


Yönetmeliğin getirdiği düzenlemeler özetle şu şekildedir:


İhale Usulü ve Müracaatlar Nasıl Olacaktır?


 • II. Grup olarak ruhsatlandırılmamış alanların ihaleye çıkarılması, koordinatları belirtilerek ve işletme ruhsat taban bedeli yatırılarak talep edilebilir.

 • İhaleler açık ihale usulü ile yapılacak, ancak teklifler kapalı olarak alınacaktır. Geçerli tekliflerin aritmetik ortalamasının yüzde ellisinin üzerinde kalanlar ile arasında açık artırma usulüyle ihaleye devam olunur; bu oranın üzerinde tek teklif kalmış ise, bu teklife göre ihale sonuçlandırılır.

 • İhaleye katılmak için ihale günü ve saatinde usulüne uygun başvuru yapılması şarttır. Başvurunun usulüne uygun olabilmesi için Yönetmelik’te sayılı belgeler ile müracaat edilmesi gerekir.

 • İhale şartnamesi Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve internet sayfasında yayımlanır. Müracaatçılar, ihale şartname bedelini Genel Müdürlükçe belirlenen banka hesabına yatırır.

 • Genel Müdürlükçe görevlendirilecek İhale Komisyonu eksiksiz toplanacak ve kararlarını çoğunluk ile alacaktır. İhale ilanı Resmî Gazete’de yayımlanacak olup ihaleye açılan her bir saha için açıklayıcı ihale bilgileri Genel Müdürlük internet sayfasında ihale tarihinden en az on beş gün önce ayrıca ilan edilecektir.

İhale Nasıl Gerçekleşecektir?


 • Taban ihale bedeli, Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında ilan olunacaktır. İhale teminatı; işletme ruhsat taban bedeli ve taban ihale bedelinden az olmamak kaydıyla, müracaatçı tarafından verilen kapalı teklifin %20’sinden az olamaz, aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. İhaleye açılan ve ihalesine müracaat edilmeyen sahalar yeniden ihale programına alınacaktır.

 • Açık artırmaya, kapalı teklifte verilen en yüksek bedel üzerinden ve açık artırmaya hak kazanan kapalı teklifte en düşük teklifi veren müracaatçıdan başlanır. Açık artırmaya her defasında en düşük teklifi veren müracaatçıdan başlanarak ihale sonuçlanıncaya kadar devam edilir. Komisyon, teklif edilen ihale bedelini uygun görmesi halinde; ihaleyi kazanan ilgiliye, ihale bedelini yatırması için on iş günü, ihaleye birden fazla kişinin katılması halinde ikinci ve sonraki teklif sahiplerine beşer iş günü süre verir. Kendisinden önceki müracaatçının yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, sıradaki müracaatçı, teklif ettiği ihale bedelini beş iş günü içinde ilgili yerlere yatırmak zorundadır. Süresi içinde ihale bedelini yatırmayan hakkını kaybedecektir.

 • İhale, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün onayı ile kesinleşir. İhale sonuçları, Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir, ayrıca bir tebligat yapılmaz.

Ruhsatlandırma


İhaleyi kazanan ilgiliye, arama veya işletme ruhsatı düzenlenmesi için Maden Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi için iki ay süre verilir. Yerine getirmez ise ruhsat hakkını kaybeder, işletme ruhsat taban bedeli ve ihale bedeli iade edilmez.


İhaleye Katılanlar Bakımından Sorumluluklar ve Yaptırımlar Nelerdir?


 • İhale neticesinde ruhsat alma hakkını kazandığı halde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, bir yıl süre ile tarafından yapılan ihalelere katılamazlar.

 • İhaleden sonra, ruhsat düzenlenmeden önce veya ruhsat düzenlendikten sonra Kanunda belirtilen izinlerin alınamaması ve/veya ruhsatın herhangi bir neden ile iptal edilmesi durumunda, alınmış olan bedeller iade edilmez.

 • Hile, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle ya da başka yollarla ihaleye fesat karıştıran veya sahte belge kullananlar ile bu fiillere teşebbüs edenler iki yıl süre ihalelere katılamazlar. İhaleden sonra sahte belge kullanılarak ihalenin kazanıldığının tespit edilmesi halinde müracaatçının teminatı irat kaydedilerek ruhsat/sertifikası iptal edilir, ihale bedeli iade edilmez.

 • Devlet memurları, diğer kamu görevlileri, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personel ihalelere katılamaz.

İhalenin ertelenmesi ve iptali

Maden İşleri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde ihaleyi erteleyebileceği gibi iptal de edebilir.  İptal halinde, müracaatçılar bir hak talep edemez. Ancak, yatırılan işletme ruhsat taban bedeli ve teminatlar iade edilir.

Eylül Bengisu Gümüş, Avukat

Uğursan Yiğit Parmaksız, Kıdemli Avukat

Tüm Haberler