Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

“Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”) 19 Haziran 2018 tarihli ve 30453 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği ile gelen düzenlemeler aşağıda maddeler halinde açıklanmakta olup, düzenlemelerin yürürlük tarihleri ise ilgili bölümlerde belirtilmektedir.

 • Değişiklik Yönetmeliği’nde, kullanıcıların yayım tarihinden 30 (otuz) gün sonrasında Elektronik Kamu Alımları Platformu (“EKAP”) üzerinden indirecekleri teknik şartnameler için herhangi bir ücret ödemeyecekleri belirtilmiştir. Bu bağlamda, kullanıcılar Değişiklik Yönetmeliği’nin yayımını takip eden 30 (otuz) günün sonunda teknik şartnamelere EKAP üzerinden ücretsiz olarak erişebilecektir.
 • Değişiklik Yönetmeliği ile teknik şartnameye ilişkin olarak yapılan değişikliklere göre, teknik şartnameler sistem üzerinden herhangi bir bedel ödenmeksizin görüntülenebilecektir.
 • Eski sistemde ihaleye katılım ve yeterlilik kriterlerine ilişkin belgelerin sunulması şart iken Değişiklik Yönetmeliği ile gelen düzenlemeyle bu belgelerde bulunan bilgilerin EKAP veya internet sayfası üzerinden temin edilmesi veya teyit edilebilmesi de yeterli sayılacaktır. Bu bağlamda, belgelerin sunuluşu için aranan şekil şartları ortadan kalkmış olduğundan usuli yük bir nebze azalmaktadır.
 • Değişiklik Yönetmeliği ile gelen bir diğer düzenleme ise, geçici teminat mektubuna ilişkin gerekli bilgilerin sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi halinde, bunların başvuru veya teklif dosyasında ayrıca sunulmasına gerek kalmayacağıdır. Bu bağlamda söz konusu teminat mektuplarına ilişkin değerlendirme, sağlanan veriler kullanılmak suretiyle ve EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılacaktır. Bununla birlikte belirtmekte fayda görüyoruz ki, Değişiklik Yönetmeliği’nde sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerektiği belirtilmiştir.
 • Değişiklik Yönetmeliği ile elektronik ortamda yapılacak tekliflerin sınırları genişletilmiş ve Kamu İhale Kanunu’nda (“KİK”) öngörülen yaklaşık maliyetin eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında olan ihalelerde elektronik ortamda beyan usulü uygulanabileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda, yaklaşık maliyeti genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında 1.200.000,00-TL (bir milyon ikiyüz bin Türk Lirası), KİK Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında 2.000.000,00-TL (iki milyon Türk Lirası), KİK Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde ise 44.000.000,00 (kırkdört milyon Türk Lirası) bedelin altında kalan ihalelerde elektronik beyan usulü uygulanabilecektir.
 • Değişiklik Tebliği ile özel imalat süreci gerektiren mal alım ihalelerinde tekliflerin elektronik ortamda alınamayacağına ilişkin düzenleme ise yürürlükten kaldırılarak, söz konusu mal alım ihalelerinde elektronik ortamda teklif verilmesinin önü açılmıştır.
 • Değişiklik Yönetmeliği’nin elektronik ortamda alınacak ihale tekliflerinin kapsamının genişletilmesine ilişkin işbu düzenlemeleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • Değişiklik Yönetmeliği ile mal alım ihalelerinde uygulanacak elektronik ihale ve elektronik eksiltmelere ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Yeni düzenlemelere göre;
 • İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulleri ile yapılan ve KİK uyarınca açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılan ihalelerde, fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden, sayılan usuller ile yapılan diğer ihalelerde ise yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılabilecektir.
 • Bununla birlikte yeterli görünen katılımcıların eksiltmeye davet edileceği ile eksiltmenin kapsamının ihale davetinde belirtilmesi öngörülmüştür.
 • Fiyat konusunda bir eksiltme olması halinde ise teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerlerinin yaklaşık maliyet ile birlikte eksiltme sonucunda açıklanacağı belirtilmiştir.
 • Yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise eksiltmenin, aşırı düşük teklif değerlendirmesinden sonra yeterli görülen katılımcıların davet edilmesi suretiyle gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
 • Değişiklik Yönetmeliği’nde elektronik eksiltmenin her aşamasında katılanlara, EKAP üzerinden o anki sıralamaları ile ihale dokümanında belirtilmişse diğer katılanların sıralamaları ve kaç kişinin katıldığının da bildirilebileceği ve bu bildirimler sırasında katılanların kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı belirtilmiştir.
 • Bununla birlikte, eksiltmede tur sayısının beşi geçemeyeceği, bir tura katılmayan kişinin ise sonraki turlara katılamayacağı ve teklif veren katılımcıların son tekliflerinin geçerli sayılarak önceki tekliflerinin değerlendirmeye alınmayacağı belirtilmiştir.
 • Değişiklik Yönetmeliği ile yerli malı teklif edenlerin yararlanabildiği fiyat avantajlarının kapsamı genişletilmiştir. Önceki düzenlemede bu fiyat avantajının tanınması için ayrı ayrı tek mal kalemlerinin ihale edilmesi gerekmekteyken Değişiklik Yönetmeliği ile gelen yeni düzenleme ile birbirini tamamlayan veya teknik sebeplerle bir arada alınması gereken mal kalemlerinin tek kısımda gösterilerek katılımcıların söz konusu fiyat avantajından yararlanabileceği belirtilmiştir.
 • Buna ek olarak, yerli yüksek teknolojili sanayi ürünlerine ve yerli yazılıma ilişkin ihalelerde de fiyat avantajı, %15 oranında belirlenmiştir.
 • Elektronik eksiltme yoluyla yapılan ihalelerde birden fazla katılımcının aynı teklifi vermesi halinde, aynı teklifi veren katılımcıların arasında kura çekileceği ve kura sonucunda kazanan kişinin ihaleyi alacağı belirtilmiştir.
 • Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen bir diğer önemli düzenleme ise, 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren yapılacak ihalelere ilişkin tekliflerin Türk Lirası ile verileceği ve ihale ile ilgili sözleşme ödemelerinin Türk Lirası üzerinden yapılacağıdır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine erişmek için lütfen buraya tıklayınız.

Yiğit Parmaksız, Kıdemli Avukat
Asu Motur, Stajyer Avukat

Tüm Haberler