Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

“Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”) 6 Ağustos 2019 tarihli ve 30854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi (“OSB”) Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilecek üyelerin seçimleri ile ilgili birtakım hükümler düzenlenmiştir. Buna göre, müteşebbis heyet asıl üyeleri arasından seçilmesi öngörülmüştür. Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, üyelikten çekilmiş sayılma hallerine ilişkin bir önceki düzenlemede öngörülen süreler azaltılarak müteşebbis heyet asıl üyeliğinde yer alan ancak yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerinde görev almak istemeyenler ile geçerli bir mazereti olmadan üst üste yapılan 3 (üç) toplantıya veya mazereti olsa dahi 1 (bir) yıl içinde yapılan toplantıların en az yarıdan bir fazlasına katılmayanların üyelikten çekilmiş sayılacağı belirtilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile genel kurul toplantısında bulunmayan kişilerin adaylıklarının prosedürü belirlenmiştir. Buna göre, bu kişilerin seçimden önce yapacakları yazılı başvuru ile yönetim kurulu/denetim kurulu üyeliğine aday olmaları mümkün kılınmıştır. Bunun yanında genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki düzenlemeler Değişiklik Yönetmeliği’nde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bir önceki düzenlemede yönetim kurulu toplantılarının ayda en az 1 (bir) defa yapılması öngörülmüşken, Değişiklik Yönetmeliği ile aylık asgari toplantı sayısı ayda 2’ye (ikiye) çıkarılmıştır.

Bunların yanı sıra, Değişiklik Yönetmeliği’nde karma OSB’lerde katılımcının tesisinin çatı ve cephesine kurulanlar hariç olmak üzere sanayi parselleri ile hizmet destek alanında güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler kurulmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Ek olarak, OSB uygunluk görüşünün alınması Değişiklik Yönetmeliği ile ücretsiz olmaktan çıkarılmış olup bundan böyle alınan uygunluk görüşlerinde tapu harcının %1’ini (yüzde birini) aşmayan tutarda ücret talep edilmesi mümkün kılınmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, arsa tahsis ve satış bedeli, katılımcı veya kiracılardan tahsil edilecek alt yapı katılım payları, elektrik, su, atık su, doğalgaz ve benzeri satış ve hizmet bedeli ödemelerinin vadesinde yapılmaması halinde gecikme faizi oranları belirlenmiştir. Bu durumda, gecikme süresi için ödenmeyen tutara ilişkin günlük %4 (yüzde dört) oranında gecikme faizi uygulanacağı belirtilmiştir. Bunun yanında arsa tahsisi veya satışı yapılan firmanın tasfiyesi veya veraset durumunda firmanın ortaklarına veya varislere tahsis hakkının devri mümkün kılınmıştır.

Bir önceki düzenlemede katılımcının tesisini kiralaması halinde kiralayandan yeni tarihli tapu tescil belgesi talep edilirken Değişiklik Yönetmeliği ile tapu belgesi yeterli görülmüştür. Ek olarak, Değişiklik Yönetmeliği uyarınca finansal kiralama sözleşmesine konu olan OSB içinde yer alan taşınmazlara ilişkin alt kiralama yapılması halinde finansal kiracıdan tapu belgesinin talep edilmeyeceği belirtilmiştir.

Son olarak, Değişiklik Yönetmeliği ile, yönetim kurulunun, OSB Üst Kuruluşu üyeleri arasından genel kurul tarafından seçilecek 15 (on beş) asıl ve 15 (on beş) yedek üyeden oluşması öngörülmüştür.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS

Nur Duygu Bozkurt, Avukat

İlayda Gönlügür, Stajyer Avukat

Tüm Haberler