Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği Yayımlandı.

Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği (II-28.1) (“Tebliğ”), 10 Ocak 2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste 5 (beş) yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmekte olup söz konusu payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması hâlinde Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Payların bir kısmının kamu kurum ve kuruluşlarına bir kısmının ise diğer kişilere ait olması durumunda ise kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan imtiyazlı paylar dışında kalan diğer imtiyazlı payların imtiyazları Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) kararı ile kaldırılacaktır.

Bu doğrultuda, oy hakkı ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların Kurul kararı ile kalkacağı öngörülmüş olup ortaklık faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hâller saklı tutulmuştur. Tebliğ uyarınca, 5 (beş) yıllık sürenin halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığı yıldan sonra başlayan ilk yıllık hesap dönemi itibarıyla başlayacağı düzenlenmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“Kanun”) yürürlük tarihi itibarıyla halka açık olan ortaklıklar için 5 (beş) yıllık sürenin hesaplanmasına;

  • Hesap dönemi takvim yılı olan halka açık ortaklıklar için 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemi,
  • Özel hesap dönemine sahip olan halka açık ortaklıklar için 2014 yılı içinde sona eren yıllık özel hesap dönemi itibarıyla başlanacaktır.

Ortaklıkların dönem zararı elde edip etmediklerine dair tespit ise bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetimden geçmiş kamuya açıklanan finansal tablolar üzerinden yapılacaktır. Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan halka açık ortaklıklar için konsolide, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlüğü bulunmayan ortaklıklar için ise bireysel yıllık finansal tablolar esas alınacaktır.

Anılan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi görüşünün:

  • şartlı görüş (sınırlı olumlu görüş) içermesi, ilgili şartın dönem zararına etkisinin tutar olarak bağımsız denetçi görüşünden tespit edilebilmesi durumunda dönem zararının tespitine ilişkin yapılacak değerlendirmede şarta konu edilen husus dikkate alınacaktır.
  • olumsuz olması veya görüş bildirmekten kaçınılması durumunda, ilgili finansal tabloların yönetim kuruluna sunulmasından itibaren 8 (sekiz) ay içinde yeniden hazırlatılmalarına kadar geçecek süre zarfında Kurul tarafından imtiyazların kaldırılmasına yönelik herhangi bir değerlendirmede bulunulmayacaktır. Bununla birlikte, anılan süre içinde olumsuz görüş verilmemiş veya görüş vermekten kaçınılmamış şekilde yeni finansal tablolar yönetim kurulu tarafından hazırlatılmaz ise dönem zararının tespiti kapsamında yapılacak değerlendirmede olumsuz görüş veya görüş vermekten kaçınılmış finansal tablolar Kurul tarafından resen dikkate alınacak ve ilgili finansal tablolar dönem zararı ile sonuçlanmış finansal tablolar olarak kabul edilecektir. Görüş bildirmekten kaçınılması durumunun mücbir sebeplerden kaynaklanması hali saklı tutulmuştur.

Kurul, halka açık ortaklıklar tarafından kamuya açıklanmış finansal tabloların Kurul veya diğer ilgili kamu kurumlarının alacakları kararlar dolayısıyla veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (TMS/TFRS) uyarınca daha sonra değişikliğe tabi olması ve ilgili finansal tablo değişikliğinin, halka açık ortaklığın işbu Tebliğ hükümleri karşısındaki durumuna dair daha önce yapılmış değerlendirmede değişikliğe neden olması durumunda, değişikliğe uğrayan finansal tabloları resen dikkate almaya yetkilidir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin olarak; bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide finansal tablolar ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş yıllık bireysel finansal tabloların da hazırlanarak kamuya açıklanması durumunda, dönem zararı elde edilip edilmediği tespitinin konsolide finansal tablolar üzerinden yapılacağı hükmü getirilmiştir.

Tebliğ ile gelen en önemli yeniliklerden birisi üst üste 5 (beş) yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklara faaliyetlerin makul ve zorunlu kıldığı haller nedeniyle muafiyet tanınabilmesi imkanının getirilmesidir. Buna göre anılan ortaklıklar;

  • Beşinci hesap dönemine ait finansal tablolarını kamuya açıkladıkları tarihten itibaren 20 (yirmi) iş günü içinde varsa söz konusu 5 (beş) hesap döneminin tamamında ya da herhangi birinde dönem zararına neden olan faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hallere ilişkin açıklamalarını Kurul’a iletebileceklerdir.
  • Kurul tarafından yapılacak değerlendirmede, halka açık ortaklık yönetiminin kontrolü dışında gelişen, ekonomiyi, sektörü ya da şirketi etkileyen olumsuzluklar ve benzeri durumlar dikkate alınacaktır.

Söz konusu imtiyazlar, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına ilişkin Kurul karar tarihi itibarıyla kullanılamayacaktır. Bununla birlikte halka açık ortaklıkların esas sözleşmelerindeki aksine hükümler uygulanamayacaktır. Anılan Kurul kararının ilgili ortaklığa bildirimini takip eden azami 2 (iki) ay içinde; ilgili ortaklıklar için esas sözleşmede gerekli değişiklikleri yapmak üzere Kurul’a başvuruda bulunma ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında Kurul’un uygun görüş verdiği esas sözleşme değişikliklerini genel kurul gündemine alma zorunluluğu getirilmiştir.

Kurul’a süresi içinde başvuruda bulunulmaması veya genel kurul gündeminde esas sözleşme değişikliğine yer verilmemesi durumunda, esas sözleşme değişikliklerinin ortaklık genel kurulunda görüşülmesini teminen Kurul, genel kurul gündemine ilgili maddeyi ekletecektir.

İmtiyazların kaldırılmasına ilişkin Kurul kararının ilgili ortaklığa bildirimini takip eden azami 2 (iki) ay içinde ilgili ortaklıklarca esas sözleşmede gerekli değişiklikleri yapmak üzere Kurul’a başvuruda bulunulması ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında Kurul’un uygun görüş verdiği esas sözleşme değişikliklerinin genel kurul gündemine alınması zorunludur. Belirtilen karar sonucunda ilgili ortaklıkta mevcut oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına sahip olunması nedeniyle yönetim kontrolünün elde edilmesi, pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hal kabul edilecektir.

İmtiyazların Kurul kararı ile kaldırılması akabinde Kurul tarafından:

  • Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (“MKK”) nezdinde payları kayden izlenen halka açık ortaklıklar için söz konusu payların Kurul karar tarihi itibariyle imtiyazsız pay statüsüne dönüştürülmesinin sağlanması amacıyla MKK’ya,
  • Kaldırılan imtiyazların genel kurul toplantılarında kullanılmasının önlenmesini teminen imtiyazların kaldırılmasına ilişkin Kurul kararı hakkında Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunulacaktır.

Bununla birlikte; Kurul kararıyla imtiyazların kaldırılmış olması halinde, genel kurul toplantısında esas sözleşmenin gerçek duruma uygun hale getirilmesi yönünde karar alınması zorunludur.

Son olarak, Tebliğ uyarınca, imtiyazların kaldırılması karşılığında herhangi bir menfaat temin edilemeyecek, ortaklıkların Tebliğ’de düzenlenen usul ve esaslara uyumundan ortaklıkların yönetim kurulları sorumlu olacaktır.

Tebliğ’in tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

                                                                                             
MORAL & PARTNERS

Nur Duygu Bozkurt,Avukat

Burak Batı, Stajyer Avukat

Tüm Haberler