SPK İlke Kararları

 1- Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul)  20.06.2014 tarih ve 2014/18 sayılı Bülteninde yayımlanan i-SPK.128.6.a (20.06.2014 tarih ve 19/610 s.k.) sayılı İlke Kararı ile, 13.12.2013 tarih ve 2013/41 sayılı Kurul Bülteninde yayımlanan Kurulun i-SPK.128.6 (06.12.2013 tarih ve 40/1331 s.k.) sayılı İlke Kararında aşağıdaki değişiklik gerçekleştirilmiştir;

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (Pay Tebliği) 27. maddesi kapsamında hazırlanan bilgi formunun (pay satış bilgi formu) onaylanması amacıyla Kurul’a yapılan başvuruların sonuçlandırılmasında; Kurul’un kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin tebliği uyarınca belirlenen 1. ve 2. Grupta yer alan halka açık ortaklıklar ile kamunun pay sahibi olduğu halka açık ortaklıklar hariç olmak üzere; payları borsada işlem gören diğer ortaklıklar için Pay Tebliği’nin 27. maddesinde yer alan hükümlere ilave olarak;”ifadesinin 
 
“VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin(Pay Tebliği) 27. maddesi kapsamında hazırlanan bilgi formunun (pay satış bilgi formu) onaylanması amacıyla Kurul’a yapılan başvuruların sonuçlandırılmasında; Kurul’un kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin tebliği uyarınca belirlenen 1. ve 2. Grupta yer alan halka açık ortaklıklar ile bu gruplar dışında kalan ve kamu kurumlarının pay sahibi olduğu halka açık ortaklıklarda bizzat ilgili kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen pay satışları hariç olmak üzere; payları borsada işlem gören diğer ortaklıklar için Pay Tebliği’nin 27. maddesinde yer alan hükümlere ilave olarak;” 
değiştirilmesine karar verilmiştir. 
 
 
2- Aynı Bülten’de yer alan Kurul’un i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı ile; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecek III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne dayanılarak hazırlanan “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber” kabul edilmiştir.
 
Saygılarımızla,

Tüm Haberler