Torba Yasa Kapsamında 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikle Getirilen Konaklama Vergisi

Torba Yasa kapsamında 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu mülga 34. Maddenin yeniden düzenlenmesi ile ihdas edilen konaklama vergisi; otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetleri kapsamaktadır. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulmasının, vergilendirmeye tesiri yoktur. Verginin mükellefi, sayılan hizmetleri sunanlar olup vergiyi doğuran olay ise belirtilen hizmetlerin sunulması ile meydana gelmektedir.

Konaklama vergisinin oranı % 2’dir (Geçici Madde 3 ile 31.12.2020 tarihine kadar bu oranın %1 olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır). Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. Verginin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, KDV hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır. Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz, bu vergi KDV matrahına dahil edilmez. Vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine (KDV mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Konaklama vergisinden müstesna hizmetler şöyledir:

  • Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.
  • Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Konaklama vergisine ilişkin anılan hükümler 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Torba Yasa’nın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Bilge Binay Kanat, Kıdemli Avukat
Burak Batı, Stajyer Avukat

Tüm Haberler