Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı

“Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” (“Tebliğ”), 2 Kasım 2019 tarihli ve 30936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile 11 Temmuz 2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (“Ajans”) Hakkında Kanun (“Dayanak Kanun’’) gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsili düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, Dayanak Kanun’da belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilere (“Mükellef”); turizm payını, Turizm Payı Beyannamesi (“Beyanname”) ile elektronik ortamda, Tebliğ’de öngörülen şekil ve süreler içinde beyan ve ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Mükellefler açısından anlaşılabilir olması adına, Tebliğ’de birçok Beyanname örneğine yer verilmiştir.

Buna göre, Tebliğ’in 4. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler, yine aşağıda belirtilen oranlarda söz konusu işletmelerdeki faaliyetleri sonucu elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden Beyanname vermekle yükümlüdürler:

  1. Bileşik tesisler ve konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan (“Bakanlık”) belgeli yeme-içme ve eğlenme tesislerinden binde yedi buçuk,
  3. Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlık’tan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,
  4. Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç olmak üzere) on binde yedi buçuk,
  5. Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk, ve
  6. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki.

Bununla birlikte, kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm faaliyetlerinde aktif olan işletmeler için yukarıda bahsedilen oranlar %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Beyannameyi İbraz Etme Şekli ve Süreleri

Tebliğ ile birlikte Beyanname verme yükümlülüğü getirilen gerçek veya tüzel kişilere, Beyanname’yi elektronik ortamdan beyan etme zorunluluğu getirilmiştir. Şöyle ki, Beyanname’nin beyan dönemini (kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğer mükellefler için 3 (üç) aylık olarak) takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve beyan edilen turizm payının aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, Beyanname vermekle yükümlü olanlar, ilgili dönemde herhangi bir net satış ve kira geliri elde edemese dahi Beyanname vermekle yükümlüdür. Bu durumda Beyanname’nin “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır.’’ seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Beyannamelerini elektronik ortamda bizzat gönderme şartlarını taşıyan Mükellefler, Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir. Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce kendileri tarafından elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre alan Mükellefler mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Beyanname gönderebileceklerdir. Beyannamelerini elektronik ortamda bizzat gönderme şartlarını taşımayan Mükellefler (adi ortaklıklar da dâhil olmak üzere) Beyannamelerini; elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesinin Onaylanması ve Tahakkuk Fişinin Düzenlenmesi

Tebliğ ile Elektronik ortamda gönderilen Beyannamelerin kabulü öncesinde sistem tarafından bir ön kontrol sistemi getirilmiştir. Bu doğrultuda Turizm payının tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi hâlinde bu hata Beyannameyi gönderene sebebi ile bildirilecek ve gönderen tarafından hata düzeldikten sonra Beyanname tekrar ibraz edilecektir. Beyannamenin onaylanma işleminin akabinde Beyanname vergi dairesine beyan edilmiş sayılacaktır. Onaylama işlemi tamamlanan Beyannameye ait tahakkuk fişi düzenlenerek Mükellefe veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecektir.

Turizm Payı Beyannamesine İlişkin Düzeltme Beyannamesi

Süresi içinde veya süresinden sonra verilen Beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.

Mükelleflerin ilk Beyanname gönderilmeden önce turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/ ) (“İVD’’) üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesi üzerinden müracaat etmeleri ya da dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir. Beyanname vermekle yükümlü olanların bu yükümlülüklerinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine yükümlülüğün sona erdiğini bildirmeleri gerekmektedir.

Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla Beyanname vermekle yükümlü olanların turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için Tebliğ yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İVD üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir.

Tebliğ’in tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

Nur Duygu Bozkurt, Avukat

Burak Batı, Stajyer Avukat

Yağız Kızkapan, Stajyer Avukat

Tüm Haberler