Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlandı


“Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)” (“Tebliğ”) 26 Mayıs 2018 ve 30432 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

11 Mayıs 2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“Yapılandırma Kanunu”), 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmektedir.

Bu bağlamda, Yapılandırma Kanunu kapsamındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin başvurunun, 31 Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dâhil olmak üzere) kadar borçlular tarafından ilgili tahsil dairelerine yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine olan borçları için başvuruda bulunacak borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir. Ayrıca, borçlular motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine de başvuru yapabileceklerdir.

Önemle belirtmek isteriz ki, borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için yapılandırmadan yararlanmak istemeleri hâlinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

Tebliğ’in tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Tüm Haberler