Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilecek.

2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olan “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” (“Karar”) 26 Kasım 2016  tarihinde yayımlanması itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kararın amaç ve kapsamı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

İlgili Kararın kapsamında proje bazlı desteklenmesi uygun bulunan ve üst paragrafta belirtilen özelliklere sahip yatırımlara, aşağıda yazılı olanlardan uygun görülen destek veya destekler sağlanabilir:

• Gümrük vergisi muafiyeti
• KDV istisnası
• KDV iadesi
• Vergi indirimi veya istisnası
• Sigorta primi işveren hissesi desteği
• Gelir vergisi stopajı desteği
• Nitelikli personel desteği
• Faiz desteği veya hibe desteği
• Sermaye katkısı
• Enerji desteği
• Kamu alım garantisi
• Yatırım yeri tahsisi
• Altyapı desteği
• Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması.


Kısaca özetlemek gerekirse, bu Karar ile devletin ekonomi politikasına ve uygulanabilir diğer kanunlara da bağlı olarak, ülkemizin ekonomik olarak kalkınmasında yardımcı olabilecek yatırımlara spesifik olarak belirtilen desteklerin verilmesi amaçlanmıştır.

Av. Ecem Bağlarlıoğlu & Av. Yiğit Parmaksız

Tüm Haberler