Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 30995 (4. Mükerrer) sayılı 31 Aralık 2019 tarihli resmi gazete yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile getirilen değişiklik ile birlikte Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (“YEKA”) Kullanım Hakkı Yarışması’nı (“Yarışma”) kazanan ve YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) imzalamış tüzel kişi, bağlantı bölgeleri içerisinde kalacak şekilde ve bağlantı kapasitesinin tamamına göre ilgili mevzuatı kapsamında belirleyecekleri kullanılabilir santral sahalarını bundan böyle 90 (doksan) gün içinde değil, Sözleşme’nin eki niteliğinde olan ve yarışmanın usul ve esaslarını, tüzel kişilerin niteliklerini ve sair bilgileri içeren şartnamede (“Şartname”) belirtilen süre içerisinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirecektir. Bu bakımdan Sözleşmeyi imzalamış tüzel kişilerin şartnamede belirtilen süreye uymaları gerekmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) belirtildiği üzere Yarışma başvuruları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirleyeceği kurum ve kuruluşlardan seçilecek üyelerle oluşturulan komisyonca (“Komisyon”) yapılmaktadır. Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen düzenlemeyle Komisyon; başvuru sahiplerinin huzurunda,  ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte başvuruların evrak kayıt sırasına göre kapalı büyük zarfları açarak başvuru dilekçesi, şartname alındı makbuzu veya banka şubesinden alınmış onaylı dekont, teminat mektubu ve mali teklif zarfının mevcudiyetine ilişkin evrak kontrolü yapacaktır. Bu bakımdan Yönetmelik’te önemli değişiklikler yapılmış olup, evrak kontrolünün usulü detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Yukarıda sayılan evrakların tam olması halinde Komisyon detay evrak incelemesine geçecek ve Yarışma’ya başvuru için son tarihten itibaren Yönetmelik’te 20 gün olarak belirtilen denetimini Değişiklik Yönetmeliği kapsamında 30 (otuz) gün içinde tamamlayacaktır. Komisyon detay evrak incelemesinin akabinde yarışma yerini, tarihini ve saatini belirleyecek ve yarışma tarihinden en az 3 (üç) takvim günü içerisinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinde yayımlayacaktır.

Detaylı inceleme esnasında Komisyon,  başvuru dilekçesi, şartname alındı makbuzu veya banka şubesinden alınmış onaylı dekont, teminat mektubu ve mali teklif zarfı dışındaki belgelerde eksiklik olduğunu tespit ederse veya gönderilen belgelere ilişkin olarak açıklama talep ederse, başvuran Şartname’de belirtilen sürede Komisyon’a açıklama yapmak ya da belgeyi temin etmek zorundadır. Bu bakımdan Yönetmelik’te 7 (yedi) gün olan süre bundan böyle Şartname ile belirlenecektir.

Yarışma’ya başvuranlar arasından Komisyonca değerlendirilecek en avantajlı 3 (üç) teklif dışındaki diğer tekliflere ilişkin teminat mektuplarının Yönetmelik’te 3 (üç) iş günü içerisinde iade edileceği düzenlenmişse de Değişiklik Yönetmeliği ile bu süre 30 (otuz) güne çıkarılmıştır.

YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanan tüzel kişinin YEKA’da elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunması için önlisans ve üretim lisansı alması zorunludur. Bu bakımdan YEKA kapsamında önlisans başvurusu yapmaya hak kazanan tüzel kişi önlisans verilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (“EPDK”) bildirilir. Tüzel Kişi de 45 (kırk beş) gün içerisinde önlisans almak için EPDK’ya başvurmak zorundadır.  Getirilen düzenlemeyle birlikte bundan böyle belirtilen süre içerisinde EPDK’ya başvurmayan Tüzel Kişi önlisans başvurusu yapılmayan YEKA’lara ait kurulu gücün, tahsis edilen toplam YEKA kapasitesine bölünmesiyle elde edilen değerin güncel teminat mektubu tutarıyla çarpılması sonucunda hesaplanacak cezai tutarı 15 (on beş) gün içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (“Bakanlık”) ödemek zorunda kalacaktır. Bununla birlikte, EPDK’ya belirtilen süre içerisinde başvurulmaması halinde Sözleşme kapsamında tanınan bağlantı kapasitesi dâhil tüm haklar kendiliğinden sona ereceği de Değişiklik Yönetmeliği ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

EPDK yaptığı inceleme neticesinde evraklarda eksiklik tespit ederse, 3 (üç) ay içerisinde eksiklikleri tamamlatarak önlisans verebilir. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler tamamlanmazsa, tüzel kişi yukarıda belirtilen oranda cezai tutarı Bakanlık’a ödemekle yükümlü olacaktır. Yine Sözleşme kapsamında tanımlanan bağlantı kapasitesi dâhil tüm haklar da, eksiklikler yukarıda belirtilen 3 (üç) aylık süre içerisinde tamamlanmazsa, kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

EPDK’dan önlisans alan tüzel kişi, Şartnamede belirtilen önlisans süresi içerisinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında gereken iş ve işlemler ile gerekli izinler tamamlayarak üretim lisansı başvurusunda bulunmak zorundadır. Bu bakımdan süresi içerisinde üretim lisansı başvurusu yapılmaması halinde de Şartname’de belirtilen müeyyideler uygulama alanı bulacaktır.

Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Bilge Binay Kanat, Kıdemli Avukat
Yağız Kızkapan, Stajyer Avukat

Tüm Haberler