Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ Değişikliği

 “Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Sıra No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (“Tebliğ”) 18.11.2017 tarihli ve 30244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.  Tebliğ ile, “Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Sıra No: l)”’in (“Değiştirilen Tebliğ”) bazı maddeleri değiştirilmiş, bazı maddelerine ek hükümler getirilmiş, bazı maddeleri ise yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı zamanda Değiştirilen Tebliğ’e ekli Ek Form-1 de değiştirilerek Tebliğ’e yeni hali eklenmiştir.

“Linyit” ve “Taşkömürü” ruhsat sahasında yeraltı işletme yönetimi ile hazırlık yapılması da destekten yararlanmak için yeterli sayılmıştır.

Değiştirilen Tebliğ’in 4. maddesinin (a) bendi aşağıdaki gibi olup, ruhsat sahiplerinin destekten yararlanması için gerekli hususlar düzenlenmiştir; 

 “Maden Kanununun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” ruhsat sahasında yeraltı işletme yöntemi ile üretim yapıyor olması,” 

Tebliğ ile birlikte, üretim yapmanın yanında “Linyit” ve “Taşkömürü” ruhsat sahasında yeraltı işletme yöntemi ile hazırlık yapıyor olması da eklenerek destekten yararlanmak için üretim ve/veya hazırlık yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Aynı zamanda, Değiştirilen Tebliğ’in (c) bendinde, “ruhsat sahasında yeraltı üretim faaliyetinin ruhsat sahibi şirketçe yapılması” koşuluna üretim ve/veya hazırlık faaliyeti ibaresi eklenerek destekten yararlanmanın kapsamı genişletilmiştir.

Tebliğin 2. Madddesi ile Değiştirilen Tebliğ’in 5. Maddesindeki bazı hükümler değiştirilerek, ek fıkralar getirilmiştir:

  • Aynı ruhsat sahasında, aynı iş yeri sicil numarası ile birbirinden bağımsız birden fazla kömür ocağı işletmelerinden birinin faaliyetinin durdurulması durumunda, İşletme güvenliği açısından sorun teşkil etmeyen ve üretim faaliyeti devam eden ocaklara destek ödemesi yapılabileceği düzenlenmiştir.
Değiştirilen Tebliğ’in 5. maddesi, ruhsat sahibine destek verilmeyecek durumları düzenler. Bu maddenin (e) bendi uyarınca; aynı ruhsat sahasında, aynı işyeri sicil numarası ile birbirinden bağımsız birden fazla kömür ocağı işletmesinin olduğu durumlarda, ocaklardan birinin üretim faaliyetlerinin veya işin durdurulması durumunda, o ruhsat sahibine destek ödemesi yapılmaz. 

Tebliğ ile bu hükme ek bir cümle getirilmiştir ve işletme güvenliği açısından üretim faaliyeti durdurulan ocakların Maden Kanunu’nun 32. Maddesine uygun olarak terk edildiğinin Genel Müdürlükçe kabul edilmesi halinde, buna yönelik yazının ruhsat sahibine tebliğ edilmesinin akabinde işletme güvenliği açısından sorun teşkil etmeyen ve üretim faaliyeti devam eden ocaklara destek ödemesi yapılabileceği düzenlenmiştir.

Aynı işyeri numarası ile mevcut ocaktan bağımsız yeni bir yeraltı kömür ocağı hazırlanması durumunda, destek ödemesi yapılacağı düzenlenmiştir.

Tebliğ’in 2. Maddesi ile değiştirilen Tebliğ’in 5. maddesine getirilen (f) bendi uyarınca; işletme ruhsat sahalarında işletme güvenliği sağlanmış yeraltı ocağında üretim faaliyetleri devam ederken aynı işyeri numarası ile mevcut ocaktan bağımsız yeni bir yeraltı kömür ocağı hazırlanması durumunda destek ödemesi yapılacak olup, aksi takdirde herhangi bir ödeme yapılmayacağı düzenlenmiştir.

Hazırlık faaliyetlerine projede sunulan hazırlık termin süresi sonuna kadar destek ödemesi yapılacağı düzenlenmiştir.

İlk işletme izni düzenlenmiş ruhsat sahasında ya da sahalarında ilk defa yer altı işletmesi açılması durumunda, işletme projesinde madene ulaşmak, ocak alt yapısı gibi hazırlık faaliyetlerinin verilen hazırlık termin projesine uygun olarak sürdürüldüğünün tespiti edilmesi durumunda, hazırlık faaliyetlerine projede sunulan hazırlık termin süresi sonuna kadar destek ödemesi yapılacağı düzenlenmiştir. Ancak, hazırlık termin süresi sonunda işletme güvenliği sağlanmamış bir şekilde üretim faaliyetlerine geçilirse, sonraki aylar için destek ödemesi yapılmayacağı açık bir dille ele alınmıştır.

Ferdi kaza sigorta poliçesi, destek ödenmesi için zorunlu tutulmuştur.

 Destek ödenmesi için başvuruda bulunan ruhsat sahibi özel hukuk tüzel kişisi adına zorunlu ferdi kaza sigorta poliçesi yaptırılmadığı takdirde yeraltı çalışanları için ödeme yapılmayacağı düzenlenmiştir.

Değiştirilen Tebliğ’in 8/2. maddesinin bazı fıkraları hükümden kaldırılmıştır.

Değiştirilen Tebliğ’in 8. maddesi destekten yararlanacak kişilerden istenecek bilgi ve belgeleri düzenlemekte olup, destek talebinde bulunulan aya ait olan aşağıdaki bilgilerin başvuru dosyasına eklenmesinden vazgeçilmiştir;

- SGK’ya bildirilen işçilerin yeraltı ve yerüstü olarak isim listesinin,
- Aylık işçi bazında yevmiye sayılarının,
- Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigorta poliçe bilgilerinin.

 

Destekten yararlanmak isteyen ruhsat sahipleri şirket tarafından yapılması gereken veri girişlerinin neler olduğu açıkça belirtilmiştir.

Destekten yararlanma ödeneği için başvuru sırasında ruhsat sahibi şirketin Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden yapması gereken veri girişlerinin neler olduğu, Tebliğ’de açıkça belirlenmiştir. Buna göre aşağıda yer alan bilgilerin, ruhsat sahibi şirket tarafından bizzat internet sayfası üzerinden girilmesi zorunludur;

- Aylık üretim miktarı (ton/ay),
- Üretim panosunun adı ve kotlarına ilişkin bilgiler,
- Çalışanların ücretlerinin ödenip ödenmediğine dair bilgi,
- İşçi başına brüt ve net ücret,
- Zorunlu ferdi kaza sigortası poliçe no,
- Bölgesel teşvikten yararlanıp yararlanamadığına dair bilgi,
- Yatırım teşvikten yararlanıp yararlanılmadığına dair bilgi,
- Varsa faaliyet durdurma ve başlama zamanına ait bilgiler.

Değişen Tebliğ’in 9/5 maddesi uyarınca 26/6/2016 tarihinden sonra yapılan ödemelerde başvuru süresi aranmaz.

Tebliğ ile birlikte, Geçici Madde 2 kaldırılarak, ilk defa destek ödemesinden yararlanmak isteyen ruhsat sahiplerinin Tebliğ’in yayımlandığı tarihten itibaren iki ay içinde başvuru yapması gerekliliği kaldırılmıştır.

Tüm Haberler