Önerilen Aramalar

Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Rekabet Kurumu'ndan Alınacak İzin İçin Aranan Ciro Eşikleri Değişti!

4.03.2022

Tüm Haberler
2022/2 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ No: 2010/4”) Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”), 4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış olup; Tebliğ, yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girecektir.
Değişiklik Tebliği Neyi Amaçlıyor?
Değişiklik Tebliği ile ülkenin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür ve döviz kurunda yaşanan hızlı dalgalanmalar sebebiyle gerçekleşen birleşme ve devralma işlemlerinde aranan ciro eşiklerinin güncel kur ve konjonktürle uyumlu hale getirilmesi, birleşme ve devralma alanındaki işlemlerin çoğaltılması, gelişen dijital sektörün Tebliğ No: 2010/4’ün bir parçası haline getirilmesi ve ciro hesaplamalarının sektörlerce çıkarılan güncel tebliğlere uygun olarak hazırlanması amaçlanmaktadır.

Değişiklik Tebliği’nde Neler Düzenleniyor?
 • Ciro eşikleri değiştirilmiştir!
  Birleşme ve Devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmeleri adına Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması yükümlülüğü getiren ciro eşikleri değiştirilmiştir. Buna göre;
  • İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamı için aranan ciro eşiği yüz milyon TL’den yedi yüz elli milyon TL’ye ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye ciroları için aranan ciro eşiği ayrı ayrı otuz milyon TL’den iki yüz elli milyon TL’ye çıkarılmıştır.
  • Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az biri için aranan Türkiye ciro eşiği otuz milyon TL’den iki yüz elli milyon TL’ye ve diğer işlem taraflarının en az birinin dünya cirosu için aranan ciro eşiği beş yüz milyon TL’den üç milyar TL’ye çıkarılmıştır.

   İlgili maddeden 24.02.2017 tarihli 29989 sayılı Resmî Gazete ile çıkarılan ikinci fıkra hükmü revize edilerek tekrar eklenmiş ve Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde yukarıda ifade bulan iki yüz elli milyon TL’lik ciro eşiklerinin aranmayacağı düzenlenmiştir.
  • Bu kapsamda, ciro eşiklerinin son hali şu şekilde olmuştur:
   “… bir birleşme veya devralma işleminde; a) İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL’yi veya
   b) Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun üç milyar TL’yi,
   aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kurul’dan izin alınması zorunludur.
   Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde; birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan iki yüz elli milyon TL eşikleri aranmaz.”
 • Teknoloji teşebbüsleri tanımı eklenerek teknoloji teşebbüslerine ilave bildirim yükümlülüğü getirilmiştir.
  Tebliğ No: 2010/4’te yer almayan “Teknoloji Teşebbüsleri” ibaresi tanımlanmıştır. Buna göre, Teknoloji Teşebbüsleri;
  • Dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıkları ifade edecektir.
 • Mali nitelikteki kurumlara ilişkin Birleşme ve Devralma işlemlerinde izin için aranan ciro eşiklerinin hesaplanmasına ilişkin usuller güncel tebliğ ve yönetmeliklere uygun hale getirilmiştir.
  Buna göre;
  • Bankalar için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından çıkarılmış mülga nitelikteki 10 Şubat 2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” yerine 28 Haziran 2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ’in esas alınması düzenlenmiştir.
  • Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için, BDDK tarafından çıkarılmış mülga nitelikteki 17 Mayıs 2007 tarihli ve 26525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ” yerine 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik’in esas alınması düzenlenmiştir.
  • Aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri için; Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından çıkarılan mülga nitelikteki 9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” yerine 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin esas alınması düzenlenmiştir.
 • Birleşme ve Devralma işlemlerinin Kurul’a bildirim usulünde, Bildirim Formu’nun elden veya e-posta yoluna ek olarak e-Devlet üzerinden de bildirme imkânı mevzuata da eklenmiştir.
 • 2010/4 sayılı Tebliğ ve ilgili Kılavuzlar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi kapsamında uygulanmaya başlanan etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi doğrultusunda güncellenmiştir.
 • Bildirim Formu değiştirilmiştir.
Birleşme ve devralmalara ilişkin bildirim formu elektronik formata dönüştürülmek üzere yeniden düzenlenmiştir. Yakın bir gelecekte formun tamamıyla elektronik olarak doldurularak iletilmesine olanak sağlanacaktır. Değişiklik Tebliği’nin yürürlüğe girmesiyle yapılacak olan bildirimlerde yeni formun esas alınması gerekmektedir.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde konu hakkında yapılan açıklamaya ulaşmak için ise lütfen buraya tıklayınız.

MORAL | KINIKOĞLU | PAMUKKALE | KÖKENEK
Duygu Bozkurt Kadirhan, Kıdemli Avukat
Deniz Yontuk, Stajyer Avukat

Diğer Haberler