Önerilen Aramalar

İcra ve İflas Kanunu'nda Esaslı Değişiklikler Yayımlandı

30.11.2021

Tüm Haberler
İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”) 30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; Torba Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Torba Kanun Ne Getiriyor?
Torba Kanun; icra ve iflas dairelerinin işleyişi, icranın geri bırakılması, cebri icra ve satış gibi çeşitli İcra ve İflas Kanunu konularında önem arz eden esaslı birtakım değişiklik ve düzenlemeler getirmektedir.

Torba Kanun’da Neler Düzenleniyor?
Torba Kanun ile İcra ve İflas Kanunu’na getirilen düzenlemelerden bazıları aşağıdaki gibidir:
 • Adalet Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından icra dairelerinin başına icra müdürünün yetkilerini haiz bir “İcra Baş Müdürü” görevlendirilebilecektir.
 • İş yoğunluğunun ve icra dairelerinin fazla olduğu yerlerde Bakanlık tarafından “İcra Daireleri Başkanlığı” kurulabilecektir. İcra Daireleri Başkanlığı, icra dairelerinin gözetimi ve denetimi ile idari işlerine de bakacaktır.
 • İcranın geri bırakılması kararı, takibin yapıldığı yer icra mahkemesi tarafından verilebilecektir.

  Böylelikle, İcranın geri bırakılması (tehir-i icra) kararını verme yetkisi Bölge Adliye Mahkemesi ile Yargıtay’dan alınmıştır.
 • Bölge adliye mahkemesinin başvurunun esastan reddine ilişkin kararına karşı temyiz yolunun açık olması hâlinde, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar icranın geri bırakılması kararının etkisi devam edecektir.

  Böylece, icranın beri bırakılması kararının etkisinin temyiz yoluna başvuru süresinin sonuna kadar devam edip etmediği konusunda uygulamada yaşanan tereddütler giderilmiştir.
 • Haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üzerine muhafaza altına alınacak veya ihale alıcısına teslime hazır hale getirilecek, aksi halde satış yapılmayacaktır.

  Açık artırmanın tüm aşamalarının elektronik ortamda yapılması usulü kabul edildiğinden hacizli malın getirileceği bir satış mahalli olmayacağı için hacizli malın satış mahalline getirilmesini gerektiren hükmün uygulama alanı kalmamış olması dolayısıyla böyle bir değişiklik yapılmıştır.
 • İstihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin haczedilen malın yedieminliğini kabul etmesi halinde mal muhafaza altına alınmayacaktır. Ancak, İcra ve İflas Kanunu uyarınca takibin devamına karar verilmesi durumunda mal muhafaza altına alınabilecektir.

  Böylece alacaklı, borçlu ve üçüncü şahıs arasındaki menfaat telif edilerek bu nitelikte bir mahcuzun derhal muhafaza altına alınmasından kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
 • Borçlu, hacizli malın satışını bizzat isteyebilecektir.
 • Hacizli malların satış isteme süreleri yönünden taşınır ve taşınmaz mal ayırımı kaldırılmış ve taşınır için satış isteme süresi taşınmazlarda olduğu gibi 1 yıl olarak kabul edilmiştir.
 • Haczedilen malların satışının hızlı bir şekilde yapılabilmesi için satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması zorunluluğu getirilmiştir.
 • Borçlunun borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüdü veya alacaklı ile borçlunun hacizden önce ya da hacizden sonra borcun taksitlendirilmesi için yapacakları sözleşme nedeniyle icra dairesinde düzenlenecek tutanak veya kâğıtların damga vergisinden istisna olacağı düzenlenmiştir.
 • Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek, kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda kıymet takdiri yapılmasını isteyebilecektir.
 • Rızai satışta bedel, en az malın muhammen kıymetinin %90’ına karşılık gelen miktarı ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar bu mahcuz için yapılan takip masrafları toplamı kadar olacaktır.
 • Haczolunan mallar için açık artırmanın bütünüyle UYAP sistemine entegre elektronik satış portalında yapılması kabul edilmekte ve açık artırmanın fiziki ortamda tamamlanması uygulamasından vazgeçilmektedir.

  Bu kapsamda, elektronik satış portalının işleyişini ya da güvenliğini tehlikeye sokan veya satış portalına erişimi engelleyen ya da zorlaştıran nitelikte eylemlerde bulunanların satış portalına girişlerinin 3 ay süreyle engelleneceği düzenlenmiştir.
 • Kıymet takdirine ilişkin şikâyet yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa, icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verecek ve dosyayı resen yetkili icra mahkemesine gönderecektir.

  Böylece, kıymet takdirine ilişkin şikâyetin yetkili mahkemece bir an önce ele alınması amaçlanmaktadır.
 • İhale alıcısı tarafından, ihalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren 7 gün içinde satış bedeli nakden ödenecektir.
Torba Kanun’un tam metnine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Korhan Bakır, Kıdemli Avukat
Burak Batı, Avukat
Orhun Tezel, Stajyer Avukat

Diğer Haberler