Önerilen Aramalar

Stratejik Değişim: Markaların İdari Karar ile İptali

23.01.2024

Tüm Haberler
10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ("SMK”) madde 26 ile geçici olarak mahkemelere verilmiş olan marka iptali yetkisi 10.01.2024 tarihi itibarıyla, kuruluş amacı sınai mülkiyet bilincini toplumun bütün kesimlerinde artırarak, sınai mülkiyet haklarının etkin korunmasına ve ticarileştirilmesine katkı sağlamak olan Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“TÜRKPATENT”) verilmiştir.
SMK’nın AB Direktifi ve AB Marka Tüzüğü doğrultusunda uyumu amacıyla düzenlenen 26. maddesine göre, markanın tescil tarihinden itibaren haklı bir sebep olmadan Türkiye’de 5 yıldır ciddi biçimde kullanılmaması veya kullanılmasına beş yıl ara verilmesi, marka sahibinin eylemleri veya gereken önlemleri almaması neticesinde markanın tescilli olduğu mal veya hizmet sınıfında yaygın bir ad haline gelmesi, marka sahibinin kullanımı veya markanın alınan izin neticesinde kullananım sonucunda, markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin, bilhassa nitelik, kalite veya coğrafi kaynağı bakımından halkı yanıltması veya markanın garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesine aykırı kullanılması halinde ilgili kişiler, marka sahibine karşı marka iptali başvurularını 10.01.2024 tarihi itibariyle mahkemeler yerine TÜRKPATENT’e gerçekleştirecektir. Ancak 10.01.2024 tarihi öncesinde mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları yürürlüğe giren yeni hükme tabi tutulmayacak, mahkemeler tarafından sonuçlandırılacaktır.

Değişikliğin temel noktası olan iptal sürecine ilişkin detayları düzenleyen Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı (“Taslak Yönetmelik”) ilgili kişilerin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşünü almak üzere TÜRKPATENT tarafından yayınlanmıştır ancak henüz yürürlüğe girmemiştir.

Taslak Yönetmelik'in yürürlüğe girmesiyle birlikte, iptal talepleri için izlenecek süreç netleşecektir. Temel olarak, TÜRKPATENT nezdinde yapılan iptal talebi iptali istenen marka sahibine tebliğ edilecek, marka sahibi bir ay içinde delillerini ve cevaplarını TÜRKPATENT'e sunacaktır. TÜRKPATENT, iddia ve savunmalar ile sunulan deliller doğrultusunda dosya üzerinden iptal talebine ilişkin kararını verecektir. Ancak yine de TÜRKPATENT'in nihai kararlarına karşı Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecektir.

Mahkemeler aracılığıyla verilen marka iptali kararının TÜRKPATENT’e geçmesiyle sürecin kolaylaştırılarak, kısaltılacağı ve stratejik faydalarının olacağı düşünülmektedir. Ancak gerçek marka sahiplerinin markalarının daha sık hedef alınabileceği ihtimali de öngörüldüğünden değişikliğin avantaj veya dezavantaj getireceğini ancak Taslak Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte görebileceğiz.

Ebrar Turan, Avukat
Dicle Yıldırım, Stajyer Avukat
Diğer Haberler