Önerilen Aramalar

Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

10.01.2022

Tüm Haberler
06/01/2022 tarihli ve 31711 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte (“Yönetmelik”) değişiklikler getiren “Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”) yayınlandığı gün yürürlüğe girmiştir.
Değişiklik Yönetmeliği Türk vatandaşlığının istisnai yolla kazanılmasına ilişkin düzenlemelere esaslı değişiklikler getirmektedir.

Değişiklik Yönetmeliği Öncesi Uygulama Nasıldı?
Değişiklik Yönetmeliği öncesinde, Yönetmelik’in 20. maddesinin 2. fıkrasında Türk vatandaşlığının istisnai yolla edinimi için öngörülen yatırım şekillerine ilişkin parasal tutarlar Amerikan Doları üzerinden belirlenmiş olmasına karşın bu yatırım tutarlarının farklı döviz cinsinden veya Türk Lirası cinsinden de ülkeye getirilmesi mümkündü. Değişiklik Yönetmeliği öncesinde yatırım tutarlarının ödenmesi yeterli olup, her bir yatırım şekli özelinde Yönetmelikte belirlenen bedelin ödendiğinin yine yatırım şekli özelinde ilgili makam tarafından tespit edilmesi akabinde istisnai yolla Türk vatandaşlığı kazanılabiliyordu.

Değişiklik Yönetmeliği Ne Diyor?
 • Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin 20. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yapılan değişiklikle, bu bentlerde belirlenen yatırım tutarlarının yalnızca Amerikan Doları veya karşılığı döviz cinsinden olması gerektiği, bir başka ifade ile yatırımların Türk Lirası olarak yapılamayacağı düzenlenmiştir.
 • Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin 20. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” olarak, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ise “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
 • Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin 20. maddesine eklenen 9. fıkra ile; Yönetmeliğin 20. maddesinin 2. fıkrasında belirlenen yatırım şekillerine göre ilgili mevzuatlarda belirtilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak usul ve esasların tespiti yapan kurumca belirleneceğini hükme bağlamıştır.
 • Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin 20. maddesine eklenen 10. fıkra gereği, Yönetmeliğin 20. maddesinin 2. fıkrasının;
  • (b) bendinde öngörülen yatırım şekli
   (En az 250.000 USD değerinde taşınmazı 3 yıl süreyle devretmeme)
  • (ç) bendinde öngörülen yatırım şekli
   (En az 500.000 USD mevduatı 3 yıl süreyle Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankada tutma)
  • (d) bendinde öngörülen yatırım şekli
   (En az 500.000 USD tutarında devlet borçlanma araçlarını 3 yıl süreyle tutma)
  • (e) bendinde öngörülen yatırım şekli
   (En az 500.000 USD tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını tutma)
  kapsamında yapılacak yatırımlara ilişkin olarak belirlenen döviz tutarlarının “işlem öncesinde” Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu banka tarafından da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na satılacağı düzenlenmiştir.
 • Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin 20. maddesine eklenen 10. fıkra ayrıca;
  • (ç) bendi gereğince elde edilen tutarların Türk Lirası mevduatta,
  • (d) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlarınsa Türk Lirası cinsinden devlet borçlanma araçlarında,
  3 yıl süre ile tutulmasını öngörmektedir.

Sonuç
Değişiklik Yönetmeliği ile; Türk vatandaşlığının istisnai yolla kazanılabilmesi için öngörülen yatırımların yalnızca döviz olarak yapılabileceği, Türk Lirası olarak yapılamayacağı düzenlenmiş olup bazı yatırım şekilleri bakımından ise ülkeye getirilen döviz tutarların Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na satılması zorunluluğu getirilmiştir.

Yatırım kapsamındaki döviz tutarlarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na satılmasına ilişkin uygulama esaslarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirleneceği düzenlenmiş olup bu uygulama esaslarının yayınlanması akabinde Değişiklik Yönetmeliği kapsamında öngörülen düzenlemeler netlik kazanacaktır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

MORAL | KINIKOĞLU | PAMUKKALE | KÖKENEK
Aybike Gürcan, Avukat
Orhun Tezel, Stajyer Avukat

Diğer Haberler