Önerilen Aramalar
Dava Takibi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri ve Fikri ve Sınai Mülkiyet departmanları kapsamında Avukat olan Mert Bayrak ulusal ve uluslararası şirket ve holdinglerden oluşan müvekkillerinin dava ve icra ve iflas işlemlerini takip etmekte ve dava öncesi risk yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Uzmanlık alanları Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve Fikri ve Sınai Mülkiyet olan Mert Bayrak sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte lojistik, otomotiv, perakende, hızlı tüketim ürünleri, ağır sanayi ve üretim sektörlerine hukuki hizmetler sunmaktadır. 

Mert Bayrak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2018 yılında mezun olup, İngilizce diline hakimdir.
Bu Sayfayı Paylaş
Makaleler
COVID-19 salgını sebebiyle alınması gereken acil durum önlemleri kapsamında icra ve iflas hukuku işlemleri yönünden 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tedbirlerin usul hukukuna ve diğer uygulamalara etkileri bakımından ise 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 20.12.2009 tarihli 5941 sayılı Çek Kanunu’na Geçici 5. Madde eklenerek önemli yenilikler getirilmiştir.
COVID-19 salgını çerçevesinde alınması gereken acil durum önlemleri kapsamında icra ve iflas işlemleri yönünden de tedbir alınması gerekmiş, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (“Kanun”) “II-FEVKALADE HALLERDE TATİL” üst başlığını taşıyan, “İcra takiplerinin durdurulması halleri” başlıklı 330. maddesindeki “Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı karariyle memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.”
Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nun (“Singapur Konvansiyonu/Konvansiyon”) Onaylanması Hakkında Karar (“Karar”), 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar ile beraber, Konvansiyon’a ilişkin iç hukuk onay süreci tamamlanmış olup; Türkiye’nin onayı, 22 Ekim 2021 tarihine kadar Birleşmiş Milletler’in New York’ta bulunan merkezine tevdii edilecektir.
Avrupa ve Amerika’da yaklaşık kırk yıla yakın bir süredir uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk kurumu günümüzde ülkemizde de en sık kullanılan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birisidir.
İnternet, günümüzde enformasyon ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerle birlikte, ekonomiye yön veren en önemli platformlardan biri haline gelmiştir.