Önerilen Aramalar

Uyuşmazlık Çözümleri

“Moral | Kınıkoğlu | Pamukkale Dava Takibi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Departmanı Legal 500 tarafından Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında gösterilmektedir.”

Moral | Kınıkoğlu | Pamukkale Dava Takibi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Departmanı koruyucu ve önleyici hukuki risk yönetimi ve danışmanlığı, tahkim, arabuluculuk ve uyuşmazlık hizmetlerini sunmaktadır.

Moral | Kınıkoğlu | Pamukkale Dava Takibi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Departmanı koruyucu ve önleyici hukuki risk yönetimi ve danışmanlığı, tahkim, arabuluculuk ve uyuşmazlık hizmetlerini sunmaktadır. Ekibimizin sağladığı hukuki hizmetlere aşağıda yer verilmiştir:

  • Ticari uyuşmazlıklar,
  • Tüketicinin korunması,
  • Fikri sınai mülkiyet,
  • Gayrimenkul,
  • Birleşme devralmalar almalar sonrası yaşanan uyuşmazlıklar,
  • Hizmet ve istihdam uyuşmazlıkları,
  • Vergi uyuşmazlıkları,
  • Pay sahipleri arasında yaşanan uyuşmazlıklar,
  • Uluslararası ticaret,
  • Haksız rekabet uyuşmazlıkları.

Dava Takibi ve Uyuşmazlık Çözümleri
Dava Takibi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Ekibi, çalıştığı birçok sektörden müvekkilin uyuşmazlık yaşamaması adına potansiyel veya mevcut riskleri öngörerek hukuki önlemler almak suretiyle riskin minimum seviyeye indirilmesi veya mümkünse tamamen ortadan kaldırılması konusunda düzenli hukuki danışmanlık ve risk yönetimi gerçekleştirmektedir.

Dava Takibi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Ekibi, uyuşmazlık sonrası hukuki mücadele kazanılırken, müvekkillerinin ticari olarak da kazançlı çıkmaları gerektiğine inanır ve bu bilinçle verecekleri tüm hizmetlerde yüksek hukuki bilgiyi ve ekonomik rasyonaliteyi ön planda tutarak hareket eder.

Öncelikli amaç uyuşmazlığın sulh yolu ile ve en az maliyetle çözümünü elde etmektir. Herhangi bir hukuki uyuşmazlık, olabilecek en doğrudan, en seri ve en az masraflı yoldan çözülmelidir ki, hukuk kazanırken ticaret de değerini kaybetmesin. Dava Takibi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Ekibi, konu bir krize dönüşmeden önce uyuşmazlığın taraflarını bir araya getirmek için azami gayreti sarf etmektedir. Sulh yoluyla sonuçlanmayan durumlarda ise yargılama sahasında hukuki mevzuatın elverdiği en geniş sınırlarda müvekkilleri lehine temsil görevini yerine getirmektedir.

Dava Takibi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Ekibinin ticari alacak uyuşmazlığı hususundaki tecrübeleri için ayrı bir paragraf açmak gereklidir. Yerli ve yabancı kişi veya kurumların Türkiye'de yerleşik kişi veya kurumlardan olan ticari veya kişisel alacakları en seri ve etkili usullerle tahsil edilmektedir. Takip edilen ticari alacakların tahsilât oranının yüksek oluşu, hukuki bilgi birikimi, geniş istihbarat ağı ve seri müdahale anlayışına dayanmaktadır. Diğer taraftan, iflas davaları, muameleleri, iflas ertelemesi ve konkordato süreçlerinde de müvekkillere gerekli hukuki hizmet sunulmaktadır.

Tahkim
Moral | Kınıkoğlu | Pamukkale  Avukatlık Ortaklığı uyuşmazlıkların tahkim ve arabuluculuk müesseseleri yoluyla çözülmesinde de yüksek tecrübe ve saygınlığa sahiptir. Yerli ve yabancı müvekkiller çeşitli uyuşmazlıklar durumunda yerli ve yabancı Tahkim Heyetleri huzurunda temsil edilmektedir. Tahkim Ekibi Pay Alım ve Satım Sözleşmeleri ve Pay Sahipleri Sözleşmeleri gibi komplike yapıdaki sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklarda ve inşaat ve hızlı tüketim ürünleri başta olmak üzere, imalat ve uluslararası acentelik/distribütörlük konularında çıkan uyuşmazlıklarda müvekkilleri verimli ve hızlı çözüm yollarını kullanarak temsil etme konusunda engin bir tecrübeye sahiptir.

Arabuluculuk
Türk Hukuku'nda yeni vücut bulan Arabuluculuk ve uzlaşma müessesesini de bugüne kadar avukatlık sıfatı altında etkin uygulayan Moral | Kınıkoğlu | Pamukkale Avukatlık Ortaklığı artık yasal arabuluculuk faaliyetleriyle uzlaşmacı ve arabulucu kimliğini daha sık kullanabilmekte ve müvekkillere en hızlı ve en az masraflı şekilde çözüm sunabilmektedir. Mevcut durumda yasal mevzuata uyum ile birlikte uyuşmazlık çözümleri ekibinde resmi “Arabulucu” sıfatı ile görevli ve deneyimli avukatlar yer almaktadır.

Moral | Kınıkoğlu | Pamukkale Avukatlık Ortaklığı Uyuşmazlık/Arabuluculuk Ekibi Legal 500 kapsamında Türkiye’nin önde gelen büroları arasında sıralanmıştır.

“Moral | Kınıkoğlu | Pamukkale Avukatlık Ortaklığı Uyuşmazlık Ekibi her türlü uyuşmazlık işleminde, her bir olasılığın artı ve eksilerini değerlendirerek en iyi çözümü bulur.” Legal 500
Bu Sayfayı Paylaş
İlgili Haberler
Makaleler
Çeşitli gelişmeler karşısında ülke ekonomisinin büyüme hızını arttırmak ve bu suretle kalkınmasını sağlamak için dünyadaki ekonomik ve politik riskler ile yakın coğrafyamızda yaşanan bölgesel olayların ekonomi üzerindeki muhtemel etkisini bertaraf etmek ve müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde odaklanmalarına imkan sağlamak, AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi ve ülkemize yönelik yatırımların arttırılması amacıyla, özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkanları getirilmekte ve ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılmasını ve vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesini sağlamak üzere çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır.
Kaynağını İsviçre Federal İcra ve İflas Kanunu’ndan alan ve yürürlüğe girdiği 1932 yılından beri metninde birçok kez değişiklikler yapılan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda Türkiye’de toplumsal ihtiyaçların değişmesi ve genel ekonomide meydana gelen gelişmeler sebebiyle, mali yönden güçlük yaşayan şirketlerin faaliyetlerinin devam etmesi bir başka deyişle iflas etmelerinin önüne geçilmesi amacıyla bazı kurtuluş çarelerine yer verilmişti. Bunlara örnek olarak “mal varlığının terki suretiyle konkordato”, “iflasın ertelenmesi” ve “uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma” verilebilir. Her ne kadar kanunda birden fazla kurum yer alsa da, özellikle “iflasın ertelenmesi” dışındaki kurumların işleyişine ilişkin maddelerin süre ve usul bakımından uygulanmasında yaşanan zorluklar sebebiyle ticari anlamda güç durumda olan tacirler son yıllarda sadece “iflasın ertelenmesi” kurumuna başvurmakta idi. Bu kurum yıllar geçtikçe amacından sapmış ve erteleme talep eden tacirin mali durumunu iyileştirmekten çok, alacaklıların alacaklarına kavuşmasına engel olan ya da sürüncemede bırakan bir kurum haline gelmiştir.
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (“Kanun”), 19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun uyarınca, arabuluculuk ile ilgili oldukça önemli düzenlemeler mevcuttur. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan düzenleme uyarınca konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerine ilişkin ticari davalarda arabuluculuk dava şartı haline getirilmiştir.
Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nun (“Singapur Konvansiyonu/Konvansiyon”) Onaylanması Hakkında Karar (“Karar”), 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar ile beraber, Konvansiyon’a ilişkin iç hukuk onay süreci tamamlanmış olup; Türkiye’nin onayı, 22 Ekim 2021 tarihine kadar Birleşmiş Milletler’in New York’ta bulunan merkezine tevdii edilecektir.
Bu makale İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapan Torba Kanu’nun ne getirdiğine değinmektedir.
Ticari hayatta teşebbüsler, faaliyet içerisinde bulunduğu diğer sektör oyuncularından olan alacaklarını tahsil etmek adına alacaklarını taşınmaz ipoteği ile teminat altına alma yöntemini sık sık tercih etmektedir.
İstem konusunun bölünebilir olduğu durumlarda tamamının değil, yalnızca belli bir kesiminin dava edilmesi halinde kısmi dava söz konusu olmaktadır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 107. maddesinde yapılan düzenleme ile talep sonucunun belirlenemediği hallerde kısmi davaya nazaran daha kolay bir yol olan belirsiz alacak davası seçeneği getirilmiş, böylelikle alacaklıya, alacağının belirlenebilen kısmı üzerinden harç yatırarak açacağı dava kapsamında karşı tarafın iznine veya ıslah yoluna başvurmasına gerek olmadan talep sonucunu kesin olarak belirleme olağanı tanınmıştır.
Türk Borçlar Kanununun en önemli düzenlemelerinden biri olan satış sözleşmelerinde üzerinde durulması gereken en önemli konu satışın yapılmasından sonra satılan üründe ayıp ortaya çıkması ve ayıp halinde alıcının hakları ile satıcının yükümlülüklerinin neler olduğudur. Bu yazımızda da özel olarak ayıp halinde tarafların hak ve yükümlülükleri ile bunlar için düzenlenmiş şekil şartlarından bahsedilmektedir.
Sektörler
Ülke ekonomisine yön veren birçok önemli sektörde derin tecrübe
Moral | Kınıkoğlu | Pamukkale
Hakkında Geri Bildirimler
"Moral | Kınıkoğlu | Pamukkale’nin çalışkan ekibi adeta şirketin iç hukuk müşaviri gibi çalışıyor."
The Legal 500
“Her zaman nokta atışı ve anlaşılır hizmet sunuyorlar.”
Chambers and Partners
“İyi ve etkili iletişim ve yönetim, iyi sonuçlar.”
Chambers and Partners