Önerilen Aramalar

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Vuk Uyarınca Yapılan E-Tebligata İlişkin Ayrıca Bildirim Yapılmasına Gerek Olmadığına Hükmetti

24.11.2021

Tüm Haberler
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu; 2021/2 Esas 2021/4 Karar sayılı ve 22.09.2021 tarihli kararı (“Karar”) ile harç ve cezaya ilişkin düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin elektronik ortamda tebliğine dair muhatabın SMS veya e-posta aracılığı ile ayrıca bilgilendirilmesine gerek olmadığına ve tebligatın usulüne uygun yapıldığına hükmetti.
Karar Öncesi Durum Nasıldı?
Elektronik ortamda tebligat, 2010 yılında Vergi Usul Kanunu (“VUK”) madde 107/A kapsamında düzenlenmiş ve bazı mükellefler için zorunlu hale getirilmiştir. 456 ve 511 numaralı VUK Genel Tebliğlerinde de konuya ilişkin birtakım ikincil ve idari düzenlemeler yapılmıştır.

511 sıra numaralı VUK Genel Tebliği kapsamında “Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap tarafından elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya e-posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebilir. Bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bununla birlikte; uygulamada, Vergi İdaresi tarafından gönderilen elektronik tebligatlara dair muhataplara ayrıca bilgilendirme mesajı gönderilmesinin gerekip gerekmediği hususunda Bölge İdare Mahkemeleri nezdinde farklı kararlar da verilmiştir. Ancak Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu vermiş olduğu2021/2 Esas 2021/4 Karar sayılı ve 22.09.2021 tarihli kararı ile bu farklılığı ortadan kaldırmıştır.

Karar Ne Getiriyor?
Karar ile VUK uyarınca yapılan e-tebligatlara ilişkin olarak muhatabın telefon numarasına ve/veya e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceğine karar verilmiş ve Bölge İdare Mahkemeleri arasındaki içtihat aykırılıkları bu yönde giderilmiştir.

Sonuç
Bölge İdare Mahkemeleri’nin kesin kararları arasındaki aykırılık ve uyuşmazlıkların giderilmesine ilişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen kararlar kesin olup; Karar, içtihadı birleştirme kararı gibi bağlayıcı nitelik arz etmektedir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, elektronik ortamda kendisine iletilen tebligattan haberdar olmasının muhatabın sorumluluğunda olduğu ve muhatabın hak kaybı yaşamaması için gerekli özveriyi göstermesi gerektiği görüşündedir. Bu kapsamda, muhatapların e-tebligat adreslerini belirli aralıklarla kontrol etmeleri hukuki yollara başvuru süresi yönünden herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır.

Karar’ın tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Korhan Bakır, Kıdemli Avukat
Burak Batı, Avukat
Gülben Aksandık, Stajyer Avukat

Diğer Haberler