Önerilen Aramalar

"İtirazın İptali Davasının Asile mi Vekile mi Tebliğ Edilmesi Gerektiği" Hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Yayımlandı

30.11.2022

Tüm Haberler
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 26.11.2022 tarih ve 32025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 03.06.2022 tarih ve 2021/1 Esas, 2022/3 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nda (“Karar”) borçlunun alacaklı tarafından başlatılmış olan icra takibine itirazı üzerine açılacak itirazın iptali davasının icra takibinin devamı niteliğinde olup olmadığı hususunda bir değerlendirme yapılmış; aleyhine icra takibi başlatılan borçlunun, vekili marifetiyle icra takibine itiraz etmesi halinde dahi, alacaklının itiraz üzerine duran icra takibinin devamını sağlamak amacıyla açacağı itirazın iptali davasında; dava dilekçesinin asile tebliğ edilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Karar’da, itirazın iptali davasının, bir şikâyet veya itiraz yolu olmaması sebebiyle icra takibinden bağımsız ve genel hükümlere göre sonuçlandırılması gereken bir dava olduğu belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, “Hukuki Dinlenilme Hakkı” kapsamında davanın taraflarının yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olmasının esas olması ve icra takibine itiraz eden vekilin dava dosyasına vekaletname sunmadıkça ikame edilen davayı takip ile görevlendirildiğini bilemeyecek olması sebebiyle, Hukuk Muhakemesi Kanunu’nun dava şartları ve emredici hükümleri uyarınca dava dilekçesinin icra takibine itiraz eden vekile değil asile tebliğ edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Kararın tümüne bu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

MORAL | KINIKOĞLU | PAMUKKALE | KÖKENEK
Cerensu Çetin Yenigün, Kıdemli Avukat
Melis Uluutku, Avukat

Diğer Haberler