Önerilen Aramalar

Noterler Tarafından Düzenlenecek Taşınmaz Satış Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

21.01.2023

Tüm Haberler
1512 sayılı Noterlik Kanunu’nda (“Kanun”) yapılan değişiklik ile, daha önceden yalnızca tapu müdürlükleri nezdinde düzenlenebilen taşınmaz satış sözleşmeleri, 01.01.2023 tarihi itibariyle artık noter huzurunda da düzenlenebilir hale gelmiştir. Başka bir deyişle, bu tarih itibariyle, taşınmaz satış sözleşmeleri hem tapu müdürlüklerinde hem de noterler nezdinde düzenlenebilmektedir.
Noterler tarafından düzenlenecek taşınmaz satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esaslar ise, 11.01.2023 tarihli ve 32070 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile belirlenmiştir.

A. Elektronik Başvuru Süreci

Taşınmaz satış sözleşmelerinin noter huzurunda düzenlenebilmesi için öncelikle Türkiye Noterler Birliği’nin e-randevu/başvuru uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak elektronik başvuru yapılmalıdır. Bu başvuru sırasında; (i) satış işleminin taraflarına (ii) işlem yapılacak taşınmaza ve (iii) işlemin değerine ilişkin bilgi ve belgeler Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi’ne (“TNBBS”) yüklenir. Başvuru bilgileri ve başvuruya esas belgeler TNBBS üzerinden seçilen noterliğe iletilir. TNBBS’ye yüklenen bu belgelerin asılları ise randevu tarihinde, randevu alınan noterliğe ibraz edilmelidir.

B. Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Tescili

Noterler, satışa konu taşınmaza ait ayrıntılı tapu kayıt bilgileri ile taşınmaza ilişkin diğer bilgileri Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi’nden (“TAKPAS”)’tan sorgulamakla ve taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunup bulunmadığını tespit etmekle yükümlüdür. Satışa konu taşınmaz üzerinde hak ve yükümlülükler varsa (taşınmaz üzerinde üçüncü kişiler lehine ipotek bulunması, taşınmazın kiraya verilmiş olması vb.), bunlar hakkında işlem taraflarına bilgi verilir. Taşınmaz’da yer alan hak ve yükümlülüklerin varlığı kabul edilerek işlemin sonuçlandırılması talep ediliyorsa, taşınmaz üzerindeki bu hak ve yükümlülükler sözleşmeye doğru ve eksiksiz şekilde yazılarak, bunların kabul edildiğine dair taraflardan beyan alınır.

Taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığı anlaşılırsa noterler, seçilen randevu gün ve saatinde Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nde (“TAKBİS”) yer alan sözleşme örneğini kullanarak taşınmaz satış sözleşmesini hazırlar ve taraflara imzalatır. Sözleşme imzalandıktan sonra, TAKBİS’e kayıt ve tescil işlemlerinin elektronik olarak tamamlanmasını müteakip, taşınmazın tapu senedi noter tarafından yeni malike teslim edilir.

C. Harç ve Ücretler

Noter huzurunda düzenlenen taşınmaz satış sözleşmelerinden; noterlik ücreti, tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli alınır. Öte yandan bu şekilde düzenlenen taşınmaz satış sözleşmeleri damga vergisinden istisnadır.

D. Yürürlük

Yönetmelik, Kanun’da kurulması öngörülen tapu bilişim sisteminin kurulduğunun Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde duyurulduğu tarihe kadar uygulamaya alınmayacaktır.

MORAL | KINIKOĞLU | PAMUKKALE | KÖKENEK
Cerensu Çetin Yenigün, Kıdemli Avukat
Selin İvit, Avukat

Diğer Haberler