Önerilen Aramalar

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

22.11.2022

Tüm Haberler
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7420 sayılı Kanun (“Kanun”) 09.11.2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Gelir Vergisi Kanunu’na ek olarak; İşsizlik Sigortası Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu gibi birçok farklı mevzuatta yapılan değişikliklere dair Torba Kanun’un öne çıkan konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

Çalışan Ücretlerinde Gelir Vergisi İstisnaları
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, işverenlerce çalışılanlara işyerinde yemek verilmediği durumlarda, çalışılan güne ait 1 (bir) günlük yemek ücretinin elli bir (51) Türk Lirası’nı aşmayan kısmı gelir vergisinden muaf tutulmuştur. Günlük yemek ücretinin bu tutarı aşması halinde ise aşan kısım ile çalışana sağlanan diğer menfaatlerin ücret olarak vergilendirileceği düzenlenmiştir.

Buna ilaveten, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışanlara fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı, işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri de gelir vergisinden muaf tutulmuştur.

Sermaye Azaltımında Vergilendirmeye Yönelik Düzenlemeler
Kurumlar vergisi mükellefi kurumlar tarafından sermayeye eklenen öz sermaye kalemlerinin, sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş (5) tam yıl geçtikten sonra sermaye azaltımına konu edilmesi durumunda, nakdî veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit edilerek vergilendirme yapılacaktır.

Öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklendiği tarihten beş (5) tam yıl tamamlanmadan önce sermaye azaltımına giden vergi mükellefi kurumlarda ise, azaltılan sermayenin sırasıyla; (i) sermayeye ilave edilmesi dışında başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya sermaye hesabından başka hesaplara aktarımı kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak öz sermaye kalemlerinden, (ii) sadece kâr dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak öz sermaye kalemlerinden ve (iii) başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni ve nakdî sermaye kalemlerinden yapıldığı kabul edilecektir.

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması durumunda ise vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Covid-19 Salgınında Ödenen Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Düzenlemeler
Covid-19 salgını sebebiyle (i) çalışanlara ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ve (ii) nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanın, başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene uygulanan idari para cezalarından, bu maddenin yürürlük tarihi olan 09.11.2022 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanların terkin edileceği düzenlenmiştir. Öte yandan, tahsil edilen fazladan ödeme ve para cezaları iade veya mahsup edilmeyecektir.

Kısa çalışma uygulanan dönemde, işveren tarafından çalışanların (haklı nedenle fesih halleri hariç) işten çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş kısa çalışma ödenekleri ile nakdi ücret desteği ödemeleri bu değişiklik kapsamının dışında tutulmuş olup, kurum hakkında ancak beraat veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise terkin işleminin gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir.

Kanun metninin tamamına buradan erişebilirsiniz.

MORAL I KINIKOĞLU I PAMUKKALE I KÖKENEK
Serkan Pamukkale, Kıdemli Ortak
Cerensu Çetin Yenigün, Kıdemli Avukat
Selin İvit, Avukat

Diğer Haberler