Önerilen Aramalar

Halka Kapalı Anonim Şirketlerde Kontrol Sahibi Olmayan Pay Sahiplerinin Hakları

12.01.2022

Tüm Haberler
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”), kontrol kavramı doğrudan tanımlanan bir kavram olmamakla beraber, öğreti ve Yargıtay kararlarıyla tanımlandığı üzere basit ifade ile sermayenin çoğunluğunu elinde bulunduran pay sahiplerini ifade eder.
Pay sahibinin, bir anonim şirkette kontrol sahibi olabilmesi için kural olarak şirket sermayesini temsil eden toplam pay adedinin yarısından fazlasına (%50 üzeri) sahip olması (“Kontrol”) gerekir. Şirketteki payları tek başına veya bir grup olarak belirtilen Kontrol eşiğine ulaşmamış pay sahiplerinin doğal olarak anonim şirket yönetimindeki söz sahipliği sınırlıdır. Bu kişiler ancak TTK’da düzenlenen temel haklara ve yalnızca -belirli bir orana erişmeleri halinde ise- bazı ilave özel haklara sahip olabilmektelerdir.

I. Pay Sahiplerinin Temel Hakları
TTK içerisinde ayrıca düzenlenmemekle beraber, pay oranından bağımsız olarak her bir pay sahibi için düzenlenmiş olan temel haklar de facto Kontrol sahibi olmayan pay sahipleri için düzenlenen haklar olarak karşımıza çıkar.
Pay Sahiplerinin Temel Hakları
TTK m. 141 Birleşme halinde şirketten çıkmaya yönelik seçimlik hak sahipliği
TTK m. 191 Ortaklık paylarının veya ortaklık haklarının korunması için inceleme davası açma hakkı (Birleşmede, bölünmede ve tür değiştirmede denkleştirme akçesinin tespiti) 1
TTK m. 192 Birleşme, bölünme ve tür değiştirmenin iptali istemli dava açma hakkı 2
TTK m. 202 Hakim şirketin bağlı şirket üzerindeki hakimiyetini hukuka aykırı kullanması halinde hukuki sorumluluk davası veya payların satın alınması istemli dava açma hakkı3
TTK m. 353 Şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, pay sahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal edilmiş olursa, kuruluştan 3 ay içerisinde şirketin feshini şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesinden isteme hakkı
TTK m. 357 Eşit işlem isteme hakkı
TTK m. 425 Genel Kurula katılma hakkı
TTK m. 434 Oy hakkı
TTK m. 437 Bilgi alma ve inceleme hakkı 4
TTK m. 438 Özel denetçi atanmasını talep hakkı
TTK m. 446 Genel Kurul kararının (usuli şartlar sağlandığı takdirde) iptali istemli dava açma hakkı
TTK m. 447 Genel Kurul kararının batıl olduğunun tespiti için butlan davası açma hakkı
TTK m. 461 Rüçhan (yeni pay almada öncelik) hakkı
TTK m. 462 İç kaynaklardan sermaye artırımında bedelsiz pay edinme hakkı
TTK m. 466/1 Şarta bağlı sermaye artırımında tahvillere ve benzeri borçlanma araçlarına bağlı olarak değiştirme ve alım hakları içeren senetler ihraç edilirse, mevcut payı oranında önerilme hakkı
TTK m. 509 Kâr payı (temettü) hakkı
TTK m. 510 Hazırlık dönemi faizi isteme hakkı (İşletmenin tam bir şekilde faaliyete başlamasına kadar geçecek hazırlık dönemi)
TTK m. 530 Şirkette organ eksikliği veya Genel Kurul toplanamaması halinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine durumun düzeltilmesine yönelik istemde bulunma hakkı
TTK m. 543 Tasfiye sonucunda kalan bakiyenin dağıtılmasını isteme hakkı
TTK m. 553 Yöneticilere5 karşı hukuki sorumluluk davası açma hakkı (doğrudan zararların tazmini için ve kendi hesabına)
TTK m. 555 Yöneticilere karşı hukuki sorumluluk davası açma hakkı (şirket zararlarının tazmini için ve şirket hesabına)
TTK m. 556/2 Şirketin iflası halinde (ve İflas İdaresi tarafından sorumluluk davası açılmamışsa) yöneticilere karşı hukuki sorumluluk davası açma hakkı
II. TTK uyarınca “Azlık” Statüsüne6 Erişmiş Pay Sahiplerinin İlave Hakları
TTK uyarınca halka kapalı anonim şirketlerde, Kontrol sahibi olmamakla beraber, şirket esas sermayesinin en az %10’unu temsil eden pay sahiplerine, Kontrol’de olan diğer ortak/ortaklara karşı koruma mekanizması niteliğinde yukarıdaki temel haklara ek olarak bazı özel haklar ve imkânlar tanınmıştır. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
%10 ve Üzeri Paya Sahip Ortakların İlave Hakları (Azlık Hakları)
TTK m. 360 Esas Sözleşmede öngörülmek şartıyla, Yönetim Kurulu’nda temsil edilme hakkı
TTK m. 399/4 Seçilen denetçi yerine başka bir denetçi atanmasını, şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesinden isteme hakkı
TTK m. 411/1 Genel Kurul’u toplantıya çağırma ve gündeme madde eklettirme hakkı
TTK m. 411/4 ve TTK m. 412 Yönetim Kurulu’nun Genel Kurulu toplamadığı veya çağrıya 7 gün içinde olumlu cevap vermediği hallerde Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak Genel Kurulu toplama hakkı
TTK m. 420 Finansal tabloların müzakeresi vb. konuların Genel Kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın gerekçeleri belirtilerek 1 ay erteletilmesi hakkı
TTK m. 439 Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde 3 ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesinden özel denetçi atamasını isteme hakkı 7
TTK m. 486 Nama yazılı pay senedi bastırma ve tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıttırma hakkı
TTK m. 531 Haklı sebeplerin varlığında, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteme hakkı 8
TTK m. 559 Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumluluklarının, şirketin tescili tarihinden itibaren 4 yıl geçtikten sonra sulh ve ibra yoluyla kaldırılmasına engel olma hakkı

III. Sonuç
TTK uyarınca azlık statüsünde olan pay sahiplerine, Kontrol sahibi diğer ortaklara karşı ek koruma mekanizmaları getirilmiş ve bu mekanizmalara erişim bakımından öngörülen %10’luk orana birden fazla pay sahibinin ortak hareket etmesiyle erişim mümkün kılınmıştır. Bu düzenlemeler ışığında kural olarak çoğunluk seviyesine erişemeyen pay sahipleri, ancak birlikte hareket ederek ilgili azlık haklarına erişim sağlayabilmekte ve gerek malvarlıksal gerek yönetsel bazı ilave hakları şirkete karşı ileri sürebilmektedir.

Serra HAVİYO
Partner


Dilara KAYMAZ
Avukat


Deniz YONTUK
Stajyer Avukat1Ortaklık paylarının veya ortaklık haklarının korunmasını inceleme davası birleşme, bölünme veya tür değiştirme kararının geçerliliğini etkilemez.
2Yalnızca birleşme, bölünme ve tür değiştirme kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye katılan şirketlerin ortakları; bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren iki ay içinde iptal davası açabilirler.
3Hakimiyetin uygulanması ile gerçekleştirilen ve bağlı şirket bakımından açıkça anlaşılabilir haklı bir sebebi bulunmayan, birleşme, bölünme, tür değiştirme, fesih, menkul kıymet çıkarılması ve önemli esas sözleşme değişikliği gibi işlemlerde, genel kurul kararına ret oyu verip tutanağa geçirten veya yönetim kurulunun bu ve benzeri kararlarına yazılı olarak itiraz eden pay sahipleri; hakim teşebbüsten, zararlarının tazminini veya paylarının varsa en az borsa değeriyle, böyle bir değer bulunmuyorsa veya borsa değeri hakkaniyete uygun düşmüyorsa, gerçek değerle veya genel kabul gören bir yönteme göre belirlenecek bir değerle satın alınmasını mahkemeden isteyebilirler. Değer belirlenirken mahkeme kararına en yakın tarihteki veriler esas alınır. Tazminat veya payların satın alınmasını istem davası, genel kurul kararının verildiği veya yönetim kurulu kararının ilan edildiği tarihten başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.
4Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az 15 gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiği takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile reddedilebilir. Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan, haksız olarak reddedilen, ertelenen pay sahibi, reddi izleyen 10 gün içinde, diğer hâllerde de makul bir süre sonra şirketin merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine başvurabilir.
5Yöneticiler” ifadesi ile TTK m. 553’te açıkça sayılan; yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları kastedilmektedir.
6TTK m. 411 uyarınca halka kapalı anonim şirketlerde şirket esas sermayesinin en az %10’una, halka açık anonim şirketlerde ise şirket esas sermayesinin en az %5’ine tekabül eden oranlara sahip pay sahipleri “Azlık” diye adlandırılan özel bir statüye kavuşmaktadır.
7Azlık hakkına sahip olanların yanı sıra, paylarının itibarî değerinin toplamı en az 1 (bir) milyon Türk Lirası olan pay sahiplerine de bu hak kanunen tanınmıştır.
8Mahkeme şirketin feshi yerine davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmasına karar verebilir.

Diğer Haberler