Önerilen Aramalar

Rekabet Hukuku Kapsamındaki İdari Para Cezalarına İlişkin Ciro Tanımı Değişti

16.06.2022

Tüm Haberler
Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelikte (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 15 Haziran 2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Değişiklik Yönetmeliği yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Değişiklik Yönetmeliği Neyi Amaçlıyor?
Değişiklik Yönetmeliği ile, Yönetmelik uyarınca Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) teşebbüslere yönelik uygulayacağı idari para cezalarına ilişkin esas aldığı bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelir (ciro) tanımında işletmelerin tek düzen hesap planına göre muhasebeleştirdiği Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar başlıklı 64 - hesap planı altındaki kalemlerin de katılarak daha gerçekçi bir yıllık gayri safi gelire ulaşılması amaçlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği’nde Neler Düzenleniyor?
Değişiklik Yönetmeliği, Yönetmelik’in 3. maddesinde yer alan tanımlar başlığındaki “yıllık gayri safi gelir” tanımını değiştirmiş olup getirilen değişiklik aşağıdaki gibidir:
Madde 3 Madde 3
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
…..

f) Yıllık gayri safi gelir: Tek düzen hesap planındaki net satışları veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa, Kurul tarafından saptanacak olan, net satışlara en yakın geliri,
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
…..

f) Yıllık gayri safi gelir: Tek düzen hesap planındaki net satışları veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa, Kurul tarafından saptanacak olan, net satışlara en yakın geliri, (teşebbüslerin, her ne sebeple olursa olsun, (esas) faaliyet gelirlerini, diğer faaliyetlerden olağan gelir veya karlar gibi net satışların hesaplanmasında dikkate alınmayan hesap kalemleri altında muhasebeleştirmiş olduklarının tespiti halinde, söz konusu bedeller de yıllık gayri safi gelir saptanırken dikkate alınır),
Konu ile ilgili Rekabet Kurumu’nun internet sitesindeki açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

Duygu Bozkurt Kadirhan, Kıdemli Avukat
Deniz Yontuk, Stajyer Avukat

Diğer Haberler