Önerilen Aramalar

Yargıtay, İİK m.308/b. Gereği Açılan Alacak Davalarının Dava Şartı Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Olmadığını Karar Verdi

9.05.2022

Tüm Haberler
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 2021/4402 Esas 2022/1359 Karar sayılı ve 14/03/2022 tarihli kararında (“Karar”) İİK m.308/b. kapsamında alacağı itiraza uğrayan alacaklı tarafından açılan alacak davaları bakımından zorunlu arabuluculuğun dava şartı olmadığına karar verdi.
İİK m. 308/b. uyarınca, konkordato talep eden borçlunun, alacağa itiraz etmesi sonucu çekişmeli alacak haline gelen alacaklarla ilgili alacaklının tasdik kararının ilanından itibaren 30 gün içerisinde açması gereken alacak davası, nitelik itibariyle bir ticari davadır. Buradan hareketle, gerek doktrinde gerek uygulamada ilgili davalar bakımından zorunlu arabuluculuğun dava şartı olması gerektiği yönünde görüşler ile karşılaşılabilmektedir. Yargıtay ise söz konusu kararı ile bu konuya netlik kazandırmıştır.

Yargıtay Kararı Ne Diyor?
Karar kapsamında; İİK m.308/b. gereği alacağı itiraza uğrayan alacaklı tarafından açılacan alacak davalarının, dava öncesi zorunlu arabuluculuğa tabi olmadığına hükmedilmiştir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından; konkordato hukukunun kamusal karakteri, tüm alacaklıları ilgilendirmesi, tarafların iradeleri ile kendi aralarında yapacakları anlaşmanın konkordato alacaklıları arasında eşitsizlik yaratacak nitelikte olması ve konkordatoda ödemeler dengesini bozacak olması nedeniyle söz konusu davaların 6102 sayılı TTK m. 5/A uyarınca dava şartı zorunlu arabuluculuk kapsamında olmadığı belirtilmiştir.

Ayrıca, Karar’da Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 18/A-2’nin açık lafzı ile arabuluculuğun dava şartı olarak kabul edildiği davalarda, arabulucuya başvurmadan dava açıldığının anlaşılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın usulden reddedileceğinin belirtilmesi karşısında; arabuluculuk dava şartının sonradan tamamlanabilir nitelikte olmadığının da altı çizilmiştir.

MORAL & PARTNERS
Korhan Bakır, Kıdemli Avukat
Burak Batı, Avukat
Orhun Tezel, Stajyer Avukat

Diğer Haberler